29. 11. 2023 Slezské dny preventivní medicíny a 9. český kongres o HIV/AIDS
Měsíc listopad byl pro zástupce protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje mimo jiné ve znamení doplňování odborných znalostí.
V termínu 21.-23.11. se zúčastnili jubilejního 20. ročníku mezinárodní konference Slezské dny preventivní medicíny v Ostravě. Program konference byl opravdu bohatý, předneseny byly např. novinky v oblasti mezinárodních hrozeb pro veřejné zdraví, zoonóz a sapronóz, národního programu HIV, vektorových onemocnění, tuberkulózy a jiných mykobakterióz či výskytu bakterií rodu Legionella ve vodovodním řadu.
Ve dnech 23. a 24. 11. pak přímo v Plzni proběhl 9. český kongres o HIV/AIDS. Setkání pracovníků různých odborností dalo prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě infekce HIV.

27. 11. 2023 Kontroly kvality teplé užitkové vody v ubytovacích zařízeních
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, odbor hygieny obecné a komunální, si pro rok 2023 stanovil v rámci kontrolních plánů kontrolu kvality teplé užitkové vody (TUV) v ubytovacích zařízeních. Důvodem pro provedení těchto kontrol bylo zjistit, zda se případná úsporná energetická opatření neprojeví na kvalitě dodávané teplé užitkové vody, zejména pokud jde o přítomnost bakterií rodu Legionella. Na podzim byly provedeny dva odběry vzorků vody v hotelových zařízení, jeden vzorek vody v ubytovně a jeden vzorek vody na vysokoškolských kolejích. Ve  všech případech se jednalo o  zařízení s vyšší ubytovací kapacitou (nad 50 osob). 

Z výsledků laboratorních rozborů vody vyplynulo, že ve dvou ubytovacích zařízeních byly požadavky na kvalitu TUV vyplývající z vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, splněny. V dalších dvou ubytovacích zařízeních vzorky vody nevyhověly požadavkům výše uvedené vyhlášky, neboť byly nalezeny vyšší počty  bakterií Legionella  spp. než stanoví vyhláška. Zároveň také u vzorků z těchto zařízení byla naměřená nižší teplota vody než je doporučená teplota 50 st.C. Provozovatelům těchto zařízení byla uložena nápravná opatření a stanoven požadavek na provedení kontrolních rozborů TUV v ukazateli Legionella spp.

Zjištěné výsledky potvrdily to, že některá úsporná opatření mohou vést ke zhoršení kvality teplé užitkové vody, a proto budeme v těchto kontrolách pokračovat i v roce 2024.

22. 11. 2023 Kontroly HV a PBU

Kontroly potravinářských podniků červenec-září 2023
Počet kontrol468
Počet kontrol se závadami102
Peněžité a nepeněžité sankce (příkazové bloky, příkazy od stolu, správní řízení, příkazy sanitace, domluva, příkaz napomenutí, uzavření provozovny, zákaz používání vody, provozoven, likvidace pokrmů, apod.)102  
Kontroly předmětů běžného užívání červenec-září 2023
Počet kontrol (kosmetické přípravky, materiály ve styku s potravinami, výrobky pro děti do 3 let věku, elektronické cigarety,131
Počet kontrol se závadami12
Peněžité a nepeněžité sankce (příkazové bloky, příkazy od stolu, správní řízení,, domluva, příkaz napomenutí, uzavření provozovny, zákaz používání vody,  apod.)12  


15. 11. 2023 Evropský týden testování HIV a žloutenky
Od 20. do 27. 11. probíhá Evropský týden testování HIV a žloutenky.
Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci a žloutenky typu B a C, případně syfilis. I v letošním roce budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice, tedy i v Plzeňském kraji.
Akce je určena široké veřejnosti. Přijít může každý, kdo chce mít jistotu, že se v minulosti nenakazil.
V Plzni se můžete otestovat např. ve FN Plzeň v ambulanci na pavilonu č. 2, FN Bory v těchto časech:
20.11.  8:00-15:30
21.11.  8:00-18:00
22.11.  8:00-15:30
23.11.  8:00-15:30
24.11.  8:00-15:30
27.11.  8:00-18:00
Denně pauza 12:00-12:30 hod.

Seznam všech organizací nabízejících bezplatné testování je k dispozici na www.tadyted.com

14. 11. 2023 Havárie kanalizačního potrubí v objektu ZŠ Plzeň
Dne 14. 11. 2023 v ranních hodinách přijala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS PK“) oznámení na pohotovostní linku ze strany Hasičského záchranného sboru o havárii kanalizačního potrubí a zasažení suterénních prostor základní školy, kde je umístěna mimo jiné i školní jídelna.
Pracovnice KHS PK provedly neprodleně místní šetření v objektu školského zařízení. Zasažena byla chodba v suterénu předmětného pavilonu a přilehlé sklady nábytku a školních pomůcek. Částečně byl dotčen i sklad trvanlivých potravin (konzervy, šťávy apod.). Potraviny ve skladu jsou umístěny na vyvýšených kovových regálech, cca 15 cm od podlahy. Šetření na místě potvrdilo, že uskladněné potraviny nebyly zasaženy a prostory byly ihned vyčištěny a vydezinfikovány pomocí dezinfekčního prostředku Savo.
Po skončení prací souvisejících s odstraněním závady bude proveden řádný úklid zasažených prostor, včetně jejich dezinfekce. V návaznosti na možné riziko vzniku infekčního onemocnění je ze strany KHS PK doporučeno během úklidu používat pevnou nepropustnou obuv, jednorázové rukavice a dbát na zvýšenou hygienu rukou. Je doporučeno použít dezinfekční prostředek s antibakteriálním a antivirovým účinkem a po skončení úklidu provést dezinfekci používaných úklidových prostředků (vědra, mopy..).

Závěr: V době šetření nebyla zjištěna kontaminace potravin ani prostor varny, proto nebylo nutné přerušit běžný provoz školní jídelny.14. 11. 2023 Celostátní konference HDM 2023
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pořádala pod záštitou hlavní hygieničky ČR ve dnech 18. a 19. 10. 2023 celostátní odbornou konferenci oboru hygieny dětí a mladistvých. Konference se již tradičně uskutečnila v zázemí hotelu u Sládka v Chodové Plané. Opět se jednalo se o významné setkání našich i zahraničních odborníků a pracovníků HS z celé republiky. Setkání se zúčastnilo na 60 pracovníků hygienických stanic a přizvaných odborníků např. z Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, Univerzity Trnava, 3. LF Praha, FN Motol, LF a FN Plzeň, ZČU FZS Plzeň, UJEP FZS Ústí nad Labem, Asociace školních jídelen ČR a dalších. Konference každoročně přináší nejen nové informace z oboru hygieny dětí a mladistvých, ale také zprostředkovává setkání pracovníků z hygienických stanic napříč celou republikou a umožní jim tak cennou výměnu zkušeností z oboru. Letos došlo i na wokrshop: Terapie pohybem a dýcháním.

30. 10. 2023 akce ADaM
V termínu 26.10. do 29. 10. proběhla ve všech okresech Plzeňského kraje v součinnosti s PČR kontrolní akce pod pracovním názvem ADaM (alkohol, drogy a mládež).
Akce se zúčastnilo celkem 12 pracovníků odboru HV PBU. Bylo provedeno 79 kontrol a bylo zjištěno 39 závad (ty budou řešeny peněžitými i nepeženitými sankcemi). V některých provozovnách, spadajících do gesce SZPI, byly zároveň řešeny i provozně-hygienické nedostatky. Po jejich dořešení bude předána informace na SZPI.

26. 10. 2023 Pravidelné odběry vzorků
Ve 40. kalendářním týdnu zahájil protiepidemický odbor KHS Plzeň každoroční odběr vzorků na virologickou surveillance významných respiračních virů.
V sezóně respiračních infekcí zajišťuje protiepidemický odbor ve spolupráci s praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost každý týden odběr 2 vzorků od dospělých a 3 od dětí. Tyto vzorky jsou pak posílány k vyšetření do Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Státního zdravotního ústavu v Praze.
Je sledován výskyt viru chřipky A, viru chřipky B, adenovirů, respiračních syncytiálních virů A/B, rhinovirů, enterovirů, bokavirů, sezónních koronavirů, viru parainfluenzy 1-4, parechovirů, viru SARS-CoV-2 a metapneumoviru A/B. Je tak možné získat přehled o výskytu a četnosti jednotlivých respiračních virů a jejich subtypů v populaci.

25. 10. 2023 Cvičení IZS na Špičáku
Zástupci protiepidemického odboru se ve dnech 4.-5. října zúčastnili cvičení IZS pro případ výskytu velmi nebezpečné nákazy v Plzeňském kraji – viz níže.

6. 10. 2023 Cvičení IZS na Špičáku
Zástupci Krajské hygienické stanice Plzeň se zúčastnili letošního cvičení IZS na Šumavě.

Pod lanovou dráhu Špičák přijíždí osobní automobil s dvoučlennou posádkou. Při vystupování z vozidla dochází ke kolapsu spolujezdce. Zraněného spolujezdce řidič přivádí k ošetření na stanici Horské služby. Už před vstupem na stanici zraněný spolujezdec vykazuje známky zhoršeného zdravotního stavu. Zvrací, kolabuje. Člen Horské služby při odběru anamnézy zjišťuje pozitivní cestovatelskou anamnézu, to, že se oba muži před třemi dny vrátili z Republiky Kongo. Nyní již oba muži na ošetřovně Horské služby mají teplotu a zvrací. Na základě podezření, že by se mohlo jednat o vysoce nakažlivou nemoc, člen Horské služby klinické příznaky konzultuje s KHS. Dostává jasné pokyny a instrukce jakým způsobem postupovat. Horská služba informuje Krajské operační středisko, to aktivuje výjezdové skupiny v oblasti a spolu s nimi aktivuje biohazard tým. Krajské operační středisko vyhlašuje mimořádnou událost a aktivuje všechny složky IZS, které se na likvidaci mimořádné události podílejí.“

Hlavním účelem cvičení bylo prohloubení spolupráce složek IZS, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a zapojení Horské služby Šumava. Celé cvičení proběhlo v objektu a okolí sídla Horské služby Šumava na Špičáku. „Doufám, že společné cvičení nás opět posunulo dál, jak co nejlépe spolupracovat a komunikovat u řešení mimořádné události s velmi specifickou problematikou.“, doplnil MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel ZZS PK.

Cvičení prověřilo spolupráci a vzájemnou koordinaci všech složek IZS včetně Horské služby. Poprvé se na cvičení takového rozsahu podílela aktivně i Krajská hygienická stanice Plzeň. Hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, která byla přítomná a celé cvičení zhodnotila velmi pozitivně. Ocenila skvělou práci všech zasahujících složek „Děkuji, že jste mě pozvali, abych mohla sledovat Vaši práci na místě události v reálném čase, bylo to pro mě velmi podnětné. Vaší práce si nesmírně vážím.“ Velice ocenila zejména samotné zapojení kolegů z KHS.

26. 9. 2023 Kontrola školní jídelny
Nedostatek zjištěný dne 18. 9. 2023 při kontrole školní jídelny v okrese Plzeň-jih – při namátkové kontrole doby použitelnosti a minimální trvanlivosti potravin byly zjištěny závady (rozpor s ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. a ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb.). V suchém skladu potravin bylo uloženo několik balení luštěnin s prošlým datem minimální trvanlivosti. Za zjištěný nedostatek byla na místě uložena sankce a předmětné potraviny byly dobrovolně zlikvidovány.

25. 9. 2023 Kontrola výroba a prodeje zmrzliny v Plzeňském kraji.
Počet kontrol: 96
Počet vzorků: 28 celkem (14 x  nevyhovující), nevyhovující parametry:  Enterobacteriaceae, koliformní bakterie
Sankce: celková výše sankcí: 11 000,- Kč + zahájeno 5 správních řízení
Nejčastější závady: data spotřeby, nevyhovující vzorek/stěr, provozní hygiena nejčastější závady: data spotřeby, nevyhovující vzorek/stěr, provozní hygiena

25. 9. 2023 Kontrola stánků občerstvení v letních měsících v rekreačních oblastech, koupalištích, poutí, kulturních a sportovních akcí v Plzeňském kraji.
Počet kontrol: 279
Počet sankcí :  43                           celková výše sankcí: 33 000,- Kč + zahájeno 15 správních řízení
Nejčastější závady: osobní a provozní hygiena, skladování potravin, sledovatelnost, nevyhovující rozbory pitné vody.

24. 9. 2023 Kontrola ubytoven na Tachovsku
Na základě ověřené účelnosti a dobré spolupráce Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Odborem cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, byly dne 21.9.2023 v součinnosti obou organizací provedeny kontroly ubytoven na Tachovsku. Byly kontrolovány ubytovny s vyšší ubytovací kapacitou a o kterých je známo, že jsou užívány i k ubytovaní  cizích státních příslušníků.  Byly zkontrolovány 3 ubytovny.  Cizinecká policie kontrolovala ubytované osoby (Čechy i cizince) s cílem zjistit, zda se cizinci na území ČR zdržují oprávněně a splňují podmínky pobytu, také byly kontrolovány předložené doklady s důrazem na odhalování padělaných a pozměněných dokladů a listin.
Krajská hygienická stanice zaměřila svou kontrolu na dodržování ustanovení § 21a zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje povinnosti provozovatelům ubytovacích zařízení, zejména těch, která jsou určena pro dlouhodobé ubytování. Rovněž byly kontrolovány podmínky pro ubytování uvedené v provozních řádech. U jedné z ubytoven bylo zjištěno, že provozovatel nemá ke své činnosti schválený provozní řád, byla zde výrazně navýšena kapacita, ve společných prostorách byl zjištěn výskyt plísní. Za zjištěná pochybení bude uložena provozovateli sankce. U dalších dvou ubytoven byly zjištěny pouze drobné nedostatky, které byly vyřešeny s provozovateli  na místě.
Nastavená spolupráce KHS a Policie ČR byla z obou stran hodnocena opět kladně,  budeme v provádění kontrol obdobným způsobem pokračovat i nadále, a to v rámci celého Plzeňského kraje.

21. 9. 2023 Na konci letních prázdnin byl protiepidemickému odboru hlášen výskyt nakaženého virovou hepatitidou A na dětském táboře v okrese Tachov. Bylo provedeno epidemiologické šetření a byl udělen lékařský dozor 104 osobám. Jedná se o onemocnění, kterému lze předejít očkováním. #očkování
Formulář - požadavky na informace od zaměstnavatelů k testování zaměstnanců

21. 9. 2023 PE odbor věnuje zvýšenou pozornost onemocnění způsobenému bakterií Legionella pneumophila v reakci na případy v Polsku. Legionella se běžně vyskytuje ve vodě. Jako prevenci jejího množení a následné nákazy se doporučuje nastavovat teplotu v bojleru na více než 60 ⁰C #legionella