Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

 

Legislativa vztahující se k oboru hygieny dětí a mladistvých

 

 

Právní předpisy v oblasti stravování dětí a mladistvých:

 

 

 

·         NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

 

·         NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví všeobecné zásady a požadavky potravinové legislativy, kterým se zřizuje Evropský úřad pro nezávadnost potravin a kterým se stanoví postupy v oblasti nezávadnosti potravin

 

·         NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2002, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

 

·         NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1441/2007

 

·         NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

 

·         zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

·         zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů

 

·         vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 

Právní předpisy v oblasti školských a vzdělávacích zařízení:

 

 

 

·         zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

·         vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

 

·         vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

 

·         vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

 

·         vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

 

·         vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

 

·         nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 

·         nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 

·         zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

·         vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 

·         zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

 

·         vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

 

·         zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

 

·         vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

 

·         vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny , pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

 

 

 

 

 

Právní předpisy vztahující se na zotavovací akce:

 

 

 

·          zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

·         vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Další související právní předpisy:

 

 

 

·         zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

·         vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

·         zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

·         ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

 

·         ČSN 730580-1,2,3 - Denní osvětlení budov

 

·         ČSN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

 

·         ČSN 360020 – Sdružené osvětlení

 

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni