Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2019 v Plzeňském kraji

V letošní sezóně se v Plzeňském kraji rekreovalo celkem 20 430 dětí na 215 zotavovacích akcí, které probíhaly ve 294 bězích. Ohlášených JPA bylo 24 a rekreovalo se tam 933 dětí ve 44 bězích.

Pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) provedly na dětských táborech celkem 138 kontrol (z toho 124 kontrol na ZA a 11 kontrol na JPA a 8 kontrol ve stravovací službě (kontroly dle potravinového práva).

V tomto období byly šetřeny celkem 3 podněty (z toho 2 oprávněné na ZA a 1 částečně oprávněný na JPA), které se týkaly nedostatečného zabezpečení základní péče o zdraví všech účastníků ZA, nedostatečných hygienických podmínek při stravování a při osobní hygieně dětí na JPA.

V letošní sezóně byly zjištěny závady na dětských táborech, které se vztahovaly k nesplnění ohlašovací povinnosti (pozdní hlášení), k nevyhovujícím  podmínkám pro osobní hygienu dětí, k nedostatečné osobní hygieně personálu ve stravovacím úseku, ke zdravotnímu nezabezpečení akce a k chybějícím záznamům ve zdravotnické dokumentaci dětí. U výše zjištěných závad byla provozovateli ZA a JPA neprodleně sjednána náprava a ve dvanácti případech byla udělena sankce.

 

Epidemie:2

V tomto období byly KHS nahlášeny 2 hromadné výskyty onemocnění na ZA (okres Klatovy a okres Plzeň – sever), při kterých měli účastníci gasrointestinální  potíže (opakované zvracení, průjem, bolesti břicha, teplota). Při 1. epidemii (okres Plzeň – sever, onemocnělo 39 osob) nebylo vehikulum nákazy jednoznačně identifikováno. Vzhledem k rychlému rozpuštění ZA nebylo možné retrospektivně zjistit riziko onemocnění v souvislosti s konzumovanými potravinami. Infekční klinika v Plzni uzavřela tento případ jako virózu. Na základě laboratorních výsledků rozborů vody a provedených stěrů z prostředí  KHS dále prokázala, že pořádající osoba nezajistila zásobování zotavovací akce nezávadnou pitnou vodou a oddělení pracovní ploch a jejich důkladné očištění tak, aby se vyloučilo riziko kontaminace potravin ve všech stupních výroby, zpracování a distribuce. Za tato porušení byla udělena sankce.  Při 2. epidemii (okres Klatovy, onemocnělo 80 osob) byl ze strany KHS vydán zákaz konání akce a byla nařízena ohnisková dezinfekce celého areálu. Po provedených rozborech vody byl mimo výše uvedené dále KHS vydán zákaz používání závadné pitné vody z individuálního zdroje na základě nevyhovujících mikrobiologických ukazatelů. Za nedostatečné zabezpečení základní péče o zdraví všech účastníků ZA a za nezajištění zásobování zotavovací akce nezávadnou pitnou vodou, byla udělena pořádající osobě sankce. Vehikulum nákazy v tomto případě nebylo také jednoznačně identifikováno. Mohlo se jednat
o souhru více faktorů. Přestože agens nebylo jednoznačně určeno, byl pravděpodobným původcem mikroorganismus šířený prostřednictvím vody, která byla bez jakéhokoliv omezení používána v prvních dnech konání akce.

Úrazy a onemocnění

Kromě drobných úrazů a běžného nachlazení se na ZA  staly 4 vážné úrazy – vdechnutí cizího předmětu, sečná rána, fraktury končetin – děti jsou bez zdravotních následků, zůstávaly po většinu na táborech.   

Tyto úrazy nebyly KHS hlášeny, byly zjištěny při provádění státních zdravotních dozorů. 

Aktivita klíšťat byla celkově nízká. Důsledně bylo sledováno ošetření dětí a zajištění dostatečné informovanosti rodičů po ukončení ZA nebo JPA o této skutečnosti. V některých oblastech byl větší výskyt bodavého hmyzu (vos).

Závěrečné hodnocení: Letošní sezónu nelze zhodnotit jako klidnou z důvodu vzniklých 2 epidemií na ZA.

 

 

 

Vysvětlivky:

ZA – zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů)

JPA – jiná podobná akce (organizovaný pobyt 29  a  méně dětí ve věku do 15 let po dobu kratší než 5 dnů)

V Plzni dne 17. 9. 2019

   Zpracovala: Ing. Petra Langová – ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni