Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Předmět činnosti odboru protiepidemického

Pracovníci odboru protiepidemického v rámci epidemiologické surveillance sledují výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňují metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenášejí do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

Číst dál...


Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Sleduje vliv výživy na zdraví populace v konkrétním životním a pracovním prostředí z hlediska podmínek a příčin vzniku a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění a ostatních poruch zdraví. Z výsledků dozorové činnosti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstranění či zmírnění stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření. Za tímto účelem zejména:

HDM auktuality

Seznam pískovišť ...více zde...

Souhrnná závěrečná zpráva o konání zotavovacích akcí – léto 2016 ...více zde...

Sledování obsahu soli v pokrmech podávaných ve školních jídelnách při ZŠ ...více zde...

Kontroly čistoty prostředí ve stravovacích zařízeních ...více zde...

Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování 2015/2016 ...více zde…

Zdravá školní jídelna ...více zde...

logo-zsj.png

O projektu zdravá školní jídelna

 

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět.
Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky,
které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě.
Díky projektu se můžete inspirovat u těch nejlepších jídelen,
konzultovat s výživovými odborníky a získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna.

Odbor hygieny obecné a komunální

Náplň činnosti odboru hygieny obecné a komunální

Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy a dalšími předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

Náplň odboru hygieny práce

Odbor hygieny práce a pracovního lékařství se zabývá ochranou zdraví lidí v souvislosti s jejich pracovní činností. Cílem je zamezit vzniku profesionálních onemocnění, která vedou k poškození zdraví z práce.

Číst dál...


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni