Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

PDF

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH ZA 1. POLOLETÍ 2017

Pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHSPK“)vydaly v 1. pololetí 2017 k projektovým dokumentacím 86stanovisek včetně 2 výzev k doplnění PD a provedly dalších 30 úkonů mimo stavební řízení).Tyto počty jsou podrobně zdokumentované dle níže uvedených tabulek.

Tabulka č. 1 Stanoviska, vyjádření podle §77 zákona č. 258/2000 Sb.

Evidované výkony

Počet souhlas

Počet nesouhlas

Stanoviska k projektové dokumentaci

65

0

Stanoviska k užívání stavby (kolaudace)

10

0

Změna v užívání stavby

10

0

Dílčí vyjádření k PD pro jiná oddělení KHS

1

0

Celkem v oboru HDM

86

0

Tabulka č. 2 Stanoviska a rozhodnutí

Evidované výkony

Počet souhlas

Počet nesouhlas

Stanoviska dle z.č. 561/2004 Sb.

20

0

Rozhodnutí (provozní řády)

6

0

Rozhodnutí (zrušení zákazu pitné vody)

1

0

Nařízení sanitace provozovny

2

0

Výzva k doplnění PD (usnesením)

2

0

Podnět předaný usnesením

1

0

Celkem v oboru HDM

32

0

Posuzované projektové dokumentace se týkaly převážně stavebních úprav stávajících objektů MŠ, ZŠ, SŠ. Vydaná závazná kladná stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu se vztahovaly převážně ke stavebním úpravám školských zařízení.

Dále bylo poskytnuto v tomto období 159 konzultací společně s vyjádřeními žádostí ve školských zařízeních například posouzení prostor z hlediska hygienických požadavků, školního stravování (Dětské skupiny), posouzení pobytu dvouletých dětí v MŠ, osvětlení, navýšení kapacity, mateřské mléko apod.

Státní zdravotní dozor

Za 1. pololetí roku 2017 bylo pracovnicemi odboru hygieny dětí a mladistvých provedeno celkem 471 kontrol z toho:

-         293 kontrol v rámci plánovaného výkonu státního zdravotního dozoru

-         2 kontroly v rámci šetření Epidemie

-         1 kontrola v rámci systému RASFF

-         61 kontrol v rámci celostátních priorit

-         114 kontrol v rámci krajských priorit

Uvedená čísla jsou uvedená v následných tabulkách

Tabulka č. 3 Plnění celostátních priorit v oblasti oboru HDM za 1. pololetí 2017

Celostátní prioritní oblasti výkonu SZD

Počet   objektů

Plánovaný počet kontrol na rok 2017

Počet provedených kontrol za 1. pololetí 2017

 
 
 

Kontrola doporučené pestrosti jídelníčků ve vybraných provozovnách školního stravování

414

45

38

 

Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu žáků

246

25

23

 

Tabulka č. 4 Plnění krajských priorit v oblasti oboru HDM za 1. pololetí 2017

Krajské prioritní oblasti

Počet objektů

Plánovaný počet kontrol na rok 2017

Počet provedených kontrol za 1. pololetí 2017

 
 
 

Kontrola čistoty prostředí ve stravovacích zařízeních

540

50

52

 

Nebezpečné hračky v MŠ

326

30

12

 

Sledování obsahu NaCl ve standartní porci oběda žáka 1.st. ZŠ

414

50

25

 

Kontrola skladovacích podmínek a teplotního řetězce ve ŠJ

414

50

25

 

Podrobnější specifikace, důvod zvolení a výsledky šetření(za 1. pololetí 2017) krajských prioritní oblasti SZD odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro rok 2017

  1. Krajská prioritaSledování čistoty prostředí ve stravovacích zařízeních před zahájením pracovní činnosti (pracovního výkonu) ve školských zařízeních

Jako krajskou prioritní oblastí výkonu SZD si zvolila KHSPK provádět kontrolní činnost odběry/stěry a mikrobiologické vyšetření vzorků před zahájením pracovní činnosti (pracovního výkonu) ve školských zařízeních. Cílem této priority bylo prokázat plnění správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. U vzorků bylzjišťován celkový počet mikroorganismů a přítomnost koliformních bakterií. Tato priorita je dalším pokračováním sledování dodržování všech zásad osobní a provozní hygieny, která je zásadním předpokladem zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin při jejich výrobě zpracování, přepravě, skladování, vystavování, prodeji i jakékoli manipulaci s nimi. Tato priorita byla upřednostněna z důvodu, že v minulém roce výsledky stěrů nevyhověly (23%) z počtu 368 stěrů, u kterých byla laboratorně prokázána mikrobiální závadnost (zvýšený počet CPM
a přítomnost koliformních bakterií).

Výsledky šetření za 1. pololetí 2017

Plán na tomto úseku byl splněn na 104%.V tomto sledovaném období bylo zkontrolováno celkem 52 stravovacích zařízení (z toho 1 opakovaná kontrola). Výsledky šetření této priority ukázaly, že stále u některých případů není dodržována osobní a provozní hygiena ve stravovacích v zařízeních pro stravování dětí a mladistvých. V tomto období bylo provedeno za Plzeňský kraj 463 stěrů z toho nevyhovělo88 stěrů (19% stěrů). Za tato porušení (nadlimitní obsah CPM a koliformních bakterií)byly uděleny ve stravovacích zařízeních sankce v blokovém řízení. Provozovatelé provedli dobrovolné opatření tím, že zajistili důkladné umytí všech kuchyňských pomůcek a pracovních ploch v kuchyni a výdejně a k čištění nakoupili jiné dezinfekční prostředky, aby se tak zabránilo vzniku rezistence mikrobů na často používané chemické látky.

  1. Krajská prioritaSledování bezpečnosti plastových hraček v předškolních zařízeních

 

Další prioritou KHSPK jev roce 2017 ověřovat,zda hračky v mateřských školách splňují požadavky na bezpečnost a zda vyhovují požadavkům zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem priority je, se zaměřit na nebezpečné plastové hračky s měkčenými částmi vyhlášené
v roce Ministerstvem zdravotnictví České republiky, které nevyhověly na obsah ftalátů. Tato priorita byla zvolena z důvodu
, že v evropském systému rychlého varování pro nepotravinářské výrobky RAPEX se systematicky a dlouhodobě objevují informace o plastových panenkách, obsahujících v měkčených částech ftaláty, které mají negativní zdravotní dopad. Nejvíce ohroženou skupinou jsou právě děti, které hračky podle duševních schopností olizují, kousají nebo žužlají a tím dochází za pomocí slin ke konzumaci ftalátů
a k jejich kumulaci v dětském organismu.

Výsledky šetření za 1. pololetí 2017

Plán na tomto úseku byl zatím splněn na 40%, kontroly stále probíhají.Výsledky šetření této priority ukázaly, že se do mateřských škol nakupují bezpečné hračky od ověřených dodavatelů, kteří jsou schopni vysledovat původ hraček, výrobce nebo dovozce odpovědného za uvedení hračky na český trh. Vedení předškolního zařízení má k nakoupeným hračkám průvodní doklady (faktury, účtenky o nákupu zboží). Při kontrolách nebyly pracovnicemi odboru hygieny dětí a mladistvých zjištěny žádné nebezpečné hračky vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2016 ani hračky podezřelé z nebezpečnosti, které by byly předány odboru hygieny výživy a PBU KHSPK k dalšímu došetření.

Vedení MŠ je při kontrolách upozorněno na možnost vyhledávání nebezpečných výrobků vyhlášených v rámci České republiky Ministerstvem zdravotnictví za pomocí web. adresyhttp://www.mzcr.cz/obsah/nebezpecne-vyrobky_880_1.html

  1. Krajská prioritaSledování obsahu chloridu sodného ve standartní porci oběda školního stravování žáka 1. stupně

V roce 2017 se jako v loňském roce KHSPK zaměří prioritně na kontrolní činnost ve školských zařízeních, kde se bude laboratorně zjišťovat, zda obsah NaCl ve standartní porci oběda školního stravování žáka 1. st. ZŠ odpovídá  referenční a doporučené dávce pro žáka 4. ročníku a zda jsou dodržovány povinnosti provozovatelů stravovacích služeb podle ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) zákon č. 258/2000 Sb. Tuto oblast KHSPK systematicky sleduje od roku 2013. Cíleně je kontrola zaměřena na jídelny, u kterých bylo v předchozí etapě překročeno procentuální plnění referenční dávky soli pro žáka 4. ročníku ZŠ (1,1 g/oběd) i doporučené dávky soli (1,75g/oběd pro žáka 4 ročníku) a to v rozmezí 300 – 400% RD a DD a 400 a více % RD a DD. Z uvedených skutečností vyplývá, že všechny jídelny překračují DD soli pro žáka 1. stupně ZŠ, je patrné, že touto problematikou je nutno se stále zabývat a sledovat ji a nadále provádět šetření a odběry obědů v rámci krajského úkolu i v tomto roce. Závěrem lze říci, že snižování soli je dlouhodobá záležitost, musí být mírné a postupné s ohledem na nastavení vnímání slané chuti celou společností hlavně dětí, jinak by mohlo dojít k odlivů strávníků ve ŠJ.

Výsledky šetření za 1. pololetí 2017

Plán na tomto úseku byl zatím splněn na 50%, na podzim bude probíhat druhá etapa odběrů. Prozatímní výsledky ukazují na to, že školní jídelny stále překračují doporučenou denní dávku soli na 1 žáka (1,75g/oběd). Výsledky odběrů v 25 zařízeních pro školní stravování prokázaly ve většině zařízeních zvýšený obsah soli v obědech, který se pohybuje až přes 300% plnění doporučené dávky.Stravování dětí musí být také podpořeno nejen školní jídelnou, pedagogy, ale i rodiči, protože jak víme, dítě napodobuje stravovací chování svých nejbližších. Je dobré se zamyslet nad tím, zda dítě ke svému věku má plnohodnotnou zdravou vyváženou stravu s nízkým obsahem soli, která podpoří jeho zdraví, správný růst a vývoj.

  1. Krajská prioritaSledování teplotního řetězce u potravin a dodržování skladovacích podmínek v provozovnách poskytujících stravovací služby pro děti a mladistvé

Jako poslední prioritu KHSPK v tomto roce preferovala prověřit dodržování skladovacích podmínek a teplotního řetězce u surovin, rozpracovaných pokrmů/polotovarů a hotových pokrmů, provést kontrolu zavedení postupů založených na zásadách HACCP v provozovnách poskytujících stravovací služby pro děti a mladistvé v souvislosti s plněním ustanovení nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin. KHSPK tuto prioritu zvolila z důvodu, že při běžném dozoru se stále zjišťují nedostatky ve skladování potravin, která ovlivňují zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin a pokrmů, což může vést ke vzniku řady alimentárních nákaz. V souvislosti s touto prioritou KHSPK zakoupila měřící přístroj na sledování dodržování teplotního řetězce ve skladovacích prostorách potravinářského provozu - infračervený teploměr IRT – 350.

Výsledky šetření za 1. pololetí 2017

Plán na tomto úseku byl zatím splněn na 50%, kontroly stále probíhají.Prozatímní výsledky při měření kalibrovaným měřícím přístrojem infračerveným teploměrem IRT – 350 prokazují, že většina školních jídelen v Plzeňském kraji dodržuje teplotní řetězec skladovaných potravin dle stanovených teplot, které majízavedené v systému HACCP.Dle sdělení pracovníků školních jídelen je tento úkol také pro ně přínosem, neboť si touto metodou mohou zároveň ověřit funkčnost jejich nekalibrovaných měřících zařízení (teploměrů).

Uložené sankce odborem hygieny dětí a mladistvých v 1. pololetí 2017

Sankce

Celkem

 
 

počet

navrženo (Kč)

uloženo (Kč)

 

blok pokuta dle 200/1990 Sb. § 29 písm. n

39

33600

33600

 

pokuta dle § 92 zák.č. 258/2000 Sb.

2

11000

11000

 

Celkem

41

44600

44600

 

Pokyny hlavního hygienika (celorepubliková akce)

  1. 1.Odběr mateřského mléka - V období (v měsíci duben – červen 2017) pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých KHSPK provedly odběr zralého mateřského mléka od dobrovolných kojících matek za účelem studie obsahu a zastoupení trans – mastných kyselin, které přispívají ke vzniku chronických neinfekčních chorob (zejména nemocí srdce a cév, diabetu II. typu, obezity, některých nádorových onemocnění. Vzorky mléka byly předány podle plánu příslušnému zdravotnímu ústavu k laboratornímu vyšetření. Výsledky této studie budou zpracovány začátkem příštího roku Státním zdravotním ústavem Praha.

Státní zdravotní ústav v této souvislosti již zveřejnil zprávu, která je k dispozici na této web. adrese: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/prijemne-prekvapeni-nizky-obsah-trans-mastnych-kyselin-v

  1. 2.Studie aktualizace standartu nutriční adekvátnosti školních obědů ve vybraných provozovnách školního stravování ve školním roce 2017/2018 – Tento úkol bude zrealizován na jaře 2018, kdy pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých KHSPK odeberou ve 2 vybraných školních jídelnách oběd pro žáka 1. stupně ve věku 7 – 10 let. V každé školní jídelně bude odebráno v náhodně vybraných termínech12 obědů do vzorkovnic, které budou zaslány do příslušné akreditované laboratoře, kde bude u nich zjišťován obsah jednotlivých nutričních ukazatelů. Součástí studie je také dotazník ověřující spokojenost žáků 2. -4. tříd se stravováním veškolní jídelně, který bude v průběhu odběrů vyplněn.Výsledky této studie budou zpracovány Státním zdravotním ústavem Praha.

RASFF

V tomto sledovaném období byl v rámci systému RASFF řešen dovoz zkaženého masa původu z Brazílie.  Konkrétně se jednalo  o zkažené hovězí maso  a všechny druhy drůbežího masa i jejich částí (např.: krůtí a kuřecí játra) obsahující zdravotní riziko -salmonelózu. Pouze v jednom případě byl zjištěn ve školním stravování v okrese Klatovy nález kontaminovaného drůbežího masa hledaného výrobního brazilského závodu. Školní jídelna okamžitě provedla dobrovolné opatření tím, že vrátila zdravotně závadná krůtí játra zpět dodavateli a zamezila tak jejich použití při výrobě školní stravy. V této souvislosti dále pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých KHSPK provedly celkem 243 telefonických šetření v zařízeních poskytujících stravu pro děti a mladistvé s cílem informovat vedoucí školních jídelen o tomto zdravotním riziku.

Vzdělávací aktivity pro pracovníky ŠJ

V 1. pololetí roku 2017 pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých KHSPK ve spolupráci se společností Asociací školních jídelen ČR, z.s. Husova 523, 370 21 České Budějovice v rámci projektu „Krajská centra sdílení dobré praxe“ provedly v měsíci březnu a dubnu 2017 v Plzeňském kraji školení pro zaměstnance ŠJ (seznamování s výsledky krajských priorit loňského roku a seznámení priorit pro daný rok, školení v oblasti zdravé školní jídelny, seznámení s novou legislativou, zopakování zásad správné hygienické praxe ve stravovacím provozu atd.) Celkem bylo proškoleno 440 pracovníků školních jídelen. Konkrétní čísla dle okresů jsou uvedeny v následující tabulce.

Datum

Lokalita

Účastníci

13.2.2017

Plzeň

88

6.3.2017

Rokycany

41

6.3.2017

Klatovy

115

13.3.2017

Domažlice

94

14.3.2017

Tachov

47

13.4.2017

Plzeň II.

55

Celkem

440

Zdravá školní jídelna + fotodokumentace předávání certifikátů

Do projektu „Zdravá školní jídelna“ je zapojeno v Plzeňském kraji 13 školních jídelen a z toho získalo certifikát celkem 7 školních jídelen. Jsou to: 14. ZŠ Plzeň, Zábělská 25, 312 00 Plzeň, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová 90, 312 09 Plzeň, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33 - 35, Plzeň, ZŠ a MŠ Holoubkov, Holoubkov, 14, 338 01 Holoubkov, ŠJ Hálkova, Hálkova 134, Klatovy, ŠJ ZŠ Tolstého Klatovy, Základní škola Klatovy, Tolstého 765, Klatovy, ŠJ Žižkova, Žižkova 360, 33901 Klatovy. Informace o projektu jsou k dispozici na web. adrese www. zdravaskolnijidelna.cz

Některé pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých KHSPK se také podílejí na lektorské činnosti v rámci tohoto projektu a zároveň poskytují pracovníkům školních jídelen informacek získání certifikátu „Zdravá školní jídelna“.

Foto: (předávání certifikátu ŠJ Žižkova v Klatovech)

Zpracovala: Ing. Petra Langová (ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHSPK)

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni