Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2018 v Plzeňském kraji

V letošní sezóně se v Plzeňském kraji rekreovalo celkem 19379 dětí na 205 zotavovacích akcí, které probíhaly ve 278 bězích. Ohlášených JPA bylo 27 a rekreovalo se tam 1158 dětí ve 49 bězích.

Pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) provedli na dětských táborech celkem 144 kontrol (z toho 123 kontrol na ZA a 13 kontrol na JPA a 8 kontrol ve stravovací službě (kontroly dle potravinového práva).

V tomto období byly šetřeny celkem 3 podněty (z toho 2 oprávněné a 1 částečně oprávněný), které se týkaly podezření na zdravotně závadnou vodu sloužící pro zásobování na ZA, zažívacích potíží u dětí a výskytu štěnic apod.

V letošní sezóně byly zjištěny závady na dětských táborech, které  se vztahovaly k nesplnění ohlašovací povinnosti (pozdní hlášení a nenahlášení akce), k podmínkám pro osobní hygienu dětí, k osobní hygieně personálu ve stravovacím úseku, ke křížení provozu, k ubytování dětí a ke zdravotnické dokumentaci dětí. 
U výše zjištěných závad byla provozovateli ZA neprodleně sjednána náprava a ve čtrnácti případech byla udělena sankce, konkrétně ve stravovací části (za nevhodné podmínky ve skladování a uchování potravin), z toho 1 sankce byla dána provozovateli ZA za závadu pitné vody (mikrobiální znečištění).

Epidemie:0

Úrazy a onemocnění

Kromě drobných úrazů a běžného nachlazení se na ZA staly 2 vážné úrazy:

- vdechnutí cizího předmětu (konfeta), nastaly dýchací potíže – dítě ošetřeno ve FN Plzeň
a poté převezeno do FN Motol, kde mu byl proveden zákrok pod celkovou anestezií. Dívka, 13 let je bez zdravotních následků a dokončila pobyt na táboře.

- otřes mozku dítěte – ošetření ve FN Plzeň, dítě nemá žádné zdravotní následky.

Tyto úrazy nebyly KHS hlášeny, zjištěny při provádění SZD

Aktivita klíšťat byla vysoká v některých oblastech. Důsledně bylo sledováno ošetření dětí a zajištění dostatečné informovanosti rodičů po ukončení ZA nebo JPA o této skutečnosti.

Nepříznivé klimatické vlivy - ZA a JPA v kraji byly dotčeny. Všichni provozovatelé vzhledem k extrémním teplotám upravili režim dne dětí (délku pobytu dětí venku, fyzickou aktivitu apod.). Velký důraz byl kladen na dostatečný pitný režim. Nebyly zaznamenány žádné případy onemocnění v důsledku pobytu na slunci - úžeh, úpal.

Závěrečné hodnocení:

Letošní sezónu lze zhodnotit jako klidnou i přesto, že pobyt dětí na letních dětských táborech v tomto roce byl velmi ovlivněn nepříznivými klimatickými vlivy - extrémně vysokými teplotami.

Vysvětlivky:

ZA – zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů)

JPA – jiná podobná akce (organizovaný pobyt 29 a méně dětí ve věku do 15 let po dobu kratší než 5 dnů)

V Plzni dne 7. 9. 2018

   Zpracovala: Ing. Petra Langová – ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni