Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

Domažlice: 373 033 963, 379 723 421, 373 033 964
Klatovy: 376 370 624
Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih:
377 155 203, 377 155 212, 377 155 216, 377 155 233
Rokycany: 371 709 430
Tachov: 374 732 518

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (20.9.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

  Celkem pozitivních   Z toho aktuálně pozitivních    Z toho uzdravených    Z toho zemřelých 
2036 866 1148 22

 

Plzensky kraj

 


khsobrS nabytím účinnosti novely zákona č.258/2000 Sb., provedené zákonem č. 320/2002 Sb. ( tj. dnem 1.1.2003), zřizuje se Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad.
Krajská hygienická stanice podle citovaného zákona vykonává státní správu v ochraně veřejného zdraví, tj. v ochraně zdraví populace a jejich skupin. Je povinna zabezpečit úkoly podle § 82 citovaného zákona a dalších zvláštních zákonů (např. zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách apod.).

Podle novely zákona č.258/2000 Sb., zřizuje se Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň- jih, Plzeň- sever, Rokycany a Tachov.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov. Územní pracoviště jsou součástí správního úřadu (tj. jsou organizačními jednotkami KHS jako organizační složky státu).

Na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni přecházejí dnem 1. ledna 2003 pracovněprávní vztahy zaměstnanců OHS, zřízených ve shora uvedených okresech, kteří k datu 31. 12. 2002 vykonávali státní zdravotní dozor a zaměstnanců potřebných ke správě a údržbě majetku správního úřadu a plnění funkce zaměstnavatele Krajské hygienické stanice Plzeň. Přitom v sídle KHS budou zaměstnáni zaměstnanci stávající KHS, MěHS Plzeň a OHS Plzeň-sever a Plzeň-jih.Místem výkonu práce shora uvedených skupin zaměstnanců ostatních OHS Plzeňského kraje bude: z OHS Domažlice územní pracoviště Domažlice, z OHS Klatovy územní pracoviště Klatovy, z OHS Tachov územní pracoviště Tachov a z OHS Rokycany územní pracoviště Rokycany.

Priority činnosti Krajské hygienické stanice spočívají zejména ve:

  • výkonu státního zdravotního dozoru,
  • nařizování, organizování, řízení i provádění opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění,
  • nařizování mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, výskytu zdravotně závadných výrobků a při mimořádných událostech,
  • vykonávání státní kontroly nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči,
  • plnění úkolů KHS jako dotčeného správního úřadu,
  • provádění hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílení se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního a pracovního prostředí,
  • kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví,
  • spolupráci se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu,
  • podílení se na úkolech integrovaného záchranného systému.

Učiněným elektronickým podáním dává žadatel souhlas se zpracováním a uchováním osobních dat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni