Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963, 373 033 964, 373 033 966
 Klatovy: 376 370 624, 376 370 611
 Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 104, 377 155 212, 377 155 120, 377 155 143, 377 155 231, 377 155 233
 Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 101, 377 155 102, 377 155 103, 377 155 106, 377 155 107, 377 155 109, 377 155 110, 377 155 147
 Plzeň-sever: 377 155 203, 377 155 132, 377 155  200, 377 155 204, 377 155 206, 377 155 216
 Rokycany: 371 709 430, 371 709 431
 Tachov: 374 732 518, 374 732 520

Po-Pá-15:00-19:00 , So-Ne-svátky-8:00-19:00

  tel.  724 090 060, 736 483 572, 736 483 598

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (7.4.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
3838 333 2 19 523 384

Změna úředních hodin podatelny

Z důvodu mimořádných opatření v rámci epidemie Covid-19 se v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 a následných usnesení vlády ČR se od 16. 3. 2020 od 00.00 hodin do odvolání upravují úřední hodiny podatelny Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Pondělí 08.00 - 11.00 hodin
Středa 08.00 – 11.00 hodin

Plzensky kraj

Nemocnost PK
Graf vek pohlavi PK
Graf vek pohlavi PK 
Počty a nemocnost PK

Protiprávní jednání a boj s korupcí

 

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“), ve spojení s Usnesením vlády ČR č. 769 ze dne 20. listopadu 2018 o aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, byl s účinností od 15. května 2019 ředitelem Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15 (dále jen KHS) určena prošetřovatelem, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v KHS při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce.

Prošetřovatelem byla určena Ing. Věra Merhautová.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: ombudsman@khsplzen.cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla služebním orgánem KHS zřízena zvláštní schránka umístěná při vchodu do budovy KHS, Skrétova 15, Plzeň.
Upozorňujeme, že uvedená zvláštní schránka i elektronická adresa jsou určeny výhradně pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v KHS. Slouží tedy zejména vnitřním potřebám KHS. Nejste-li státním zaměstnancem zařazeným v KHS a máte-li zájem obrátit se elektronickou cestou na KHS, využijte adresy elektronické podatelny KHS Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Listinná podání pak směřujte na podatelnu umístěnou v budově KHS.


Základní protikorupční dokumenty

Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce www.korupce.cz.

Boj s korupcí jako jedna ze stěžejních priorit vlády je uskutečňován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, která:

Na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2017, který byl schválen usnesením vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1169. Akční plán boje s korupcí na rok 2017 je koncipován do 4 priorit (výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti), ze kterých vyplývají legislativní i nelegislativní opatření a postupy uplatňované v boji proti korupci.

Dne 3. ledna 2018 vláda svým usnesením č. 11 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2018.

Dne 11. března 2019 vláda svým usnesením č. 170 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2019.

Usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 schválila vláda aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů do 30. června 2018 zajistit aktualizaci rezortních interních protikorupčních programů a ve své působnosti též aktualizaci interních protikorupčních programů podřízených organizací v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

 

Usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 schválila vláda aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů do 30. června 2020 zajistit aktualizaci rezortních interních protikorupčních programů a ve své působnosti též aktualizaci interních protikorupčních programů podřízených organizací v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Rezortní interní protikorupční program

KHS zpracovala na základě usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769  Interní protikorupční program KHS (aktualizace květen 2019), který je závazný pro celou KHS a odpovídá požadavkům Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Služební a pracovní etika

Jedním ze základních předpokladů zdravého protikorupčního klimatu a úspěšného boje s korupcí ve správních úřadech je důsledné dodržování, prosazování a rozvíjení profesní etiky zaměstnanců v těchto úřadech.

Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, je státní zaměstnanec povinen dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem. Tímto předpisem je pro státní zaměstnance zařazené v Ministerstvu dopravy služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Uvedený služební předpis můžete nalézt zde.

Zaměstnanci v KHS jsou povinni dodržovat pravidla etiky obsažená v Etickém kodexu zaměstnanců KHS. Tento vnitřní předpis byl schválený jako příkaz ředitele KHS č. 4 dne 12. října 2012 a můžete jej nalézt zde.

Kontakty v případě podezření na korupci

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku.

V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na příslušnou KHS s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.

Adresa:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Odbor správních činností

Oddělení právní, kontrolní a personální
Skrétova 15
301 00 Plzeň

Telefon: 377155111


V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, e-mailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm. Dále byla také v Bruselu zřízena bezplatná telefonní linka č.  00 800 0105 2004, která slouží všem občanům České republiky pro hlášení anonymních podezření. Výzva na tomto telefonním čísle je namluvena v českém jazyce.

 

 

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni