Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Stručná informace občanům k testování (odběrům) např. pro přeshraniční pracovníky a některé další skupiny obyvatel v souvislosti se změnami k 30. dubnu 2020:

- Upravuje nově usnesení vlády č. 495 ze dne 30. dubna 2020, které ruší předchozí usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020
- Vyjmenované kategorie občanů, např. přeshraniční pracovníci mohou předložit při prvním překročení státní hranice (návratu do ČR od 1. května 2020, 00:00 hod.) negativní výsledek PCR testu ne starší 4 dnů a vyhnout se tak karanténě, případně předloží Krajské hygienické stanici potvrzení o absolvování tohoto testu do 72 hodin od vstupu na území ČR (do té doby je osoba povinna minimalizovat svůj pohyb pouze na vyřízení zcela nezbytných potřeb či záležitostí)
- Potvrzení o absolvování testu předkládá uvedená osoba po každém dalším překročení státní hranice, které nastane po 30 dnech po předložení prvního potvrzení
- Vyžadované testy nejsou a nebudou ani nyní indikovány Krajskou hygienickou stanicí - Testy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale přímo osobou, na jejíž žádost se provádí, cenu určuje poskytovatel služby - Jedná se o tzv. PCR testy, nikoli Rapid testy
- Seznam všech poskytovatelů a odběrových míst je v současnosti vyvěšen na webu Ministerstva zdravotnictví; - (Klatovská a - Domažlická nemocnice umožňuje provádět test na onemocnění Covid -19 i samoplátcům)
- Lékařské potvrzení o negativitě či pozitivitě má jednotnou standardizovanou formu, která je zveřejněna dvojjazyčně na webu Ministerstva vnitra
- V případě pozitivity testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 je testovaná osoba povinna podrobit se karanténnímu opatření (izolaci)

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963
 Klatovy: 376 370 624, 739 409 246, 736 264 591
 Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 212, 377 155 143, 377 155 231
 Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 101, 377 155 102, 377 155 103, 377 155 106, 377 155 107, 377 155 109, 377 155 110, 377 155 147
 Plzeň-sever: 377 155 203, 377 155  200, 377 155 204, 377 155 216
 Rokycany: 371 709 430, 371 709 431
 Tachov: 374 732 518, 374 732 520

Po-Pá-15:00-17:00 , So-Ne-svátky-9:00-14:00

  tel.  724 090 060, 736 483 598

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (29.5.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
11 962
659 16 593 2708 2473

 

 

Doporučení MZČR k nošení respirátorů a roušek (pdf)

 

Plzensky kraj

Nemocnost PK
Graf vek pohlavi PK
Graf vek pohlavi PK 
Počty a nemocnost PK

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (29.5.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
11 962
659 16 593 2708 2473

 

 

     Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 13.05.2020,  bylo odmítnuto dne 21.05.2020 poskytnutí informace o  souhrnných výsledcích kontrol dodržování přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005Sb, ve školních jídelnách za rok 2019.

Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL-12346//2020/23 

Veřejné zdraví je úroveň zdraví veřejnosti na daném území a věda zlepšování lidského zdraví skrze organizované snahy a informovaná rozhodnutí společnosti, organizací, veřejných a privátních sfér, komunit a jednotlivců. Světová zdravotnická organizace Organizace spojených národů definuje veřejné zdraví nikoli jako absenci chorob, ale jako "stav úplného tělesného, duševního a sociálního blahobytu".

Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.

 

Vláda České republiky schválila v r. 2019 Strategický rámec – Zdraví 2030. Tento dokument řeší, jak má být zdraví české populace rozvíjeno a věnuje se faktorům, které ho ovlivňují, a navrhuje řešení. Klade si za cíl být základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a měl by udávat směr rozvoje péče o zdraví obyvatel ČR pro příští desetiletí.

Zdraví je determinováno řadou faktorů, jako jsou osobní, společenské a ekonomické faktory a faktory životního prostředí, které jsou vzájemně se ovlivňujícími proměnnými, a zároveň významně ovlivňují a určují zdravotní stav jedince, skupiny lidí nebo společnosti. Zahrnují sociální, ekonomické a fyzické prostředí jedince, stejně jako jeho individuální charakteristiky a chování.

Strategický rámec Zdraví 2030 formuluje následující strategické cíle:

 1. Zlepšení zdravotního stavu populace

 2. Optimalizace zdravotnického systému

 3. Podpora vědy a výzkumu

 

Strategický cíl 1) zahrnuje dva specifické cíle. Prvním z nich je reforma primární péče (postupná proměna a posílení primární péče tak, aby byla schopna poskytovat v maximálním rozsahu co nejširší a kvalitní péči snadno dostupnou pacientovi), druhým primární a sekundární prevence nemocí, zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví (snížit v populaci rizikové chování a vliv rizikových faktorů, posílení screeningových programů).

Strategický cíl 2) zahrnuje čtyři specifické cíle. Prvním z nich je implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví (hlavním motivem pro zařazení tohoto cíle jsou demografické údaje o stárnutí české populace a o rostoucím podílu chronicky nemocných pacientů). Dalšími třemi specifickými cíli jsou personální stabilizace resortu zdravotnictví, digitalizace zdravotnictví a optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví.

 

 

Krajské hygienické stanici náleží v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví podle § 82, odst. 2, písm. t) a u) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů :

 • provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek

 • iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik

 • spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu

 • zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik

 • zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu

Činnost oddělení podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje bude zaměřena na:

 • Účast při tvorbě zdravotní politiky v plzeňském regionu.

 • Spolupráce s dalšími subjekty při realizaci celostátních a regionálních programů primární prevence.

 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem na realizaci projektů podpory zdraví a monitoringu

 • Spolupráce při tvorbě koncepcí v rámci komunitních programů: Zdravé město, Škola podporující zdraví.

 • Vypracování oponentských posudků k žádostem o poskytnutí státní dotace MZČR na realizaci projektů podpory zdraví, projektů protidrogové prevence a projektů řešení problematiky HIV/AIDS.

 • Besedy, přednášky a semináře pro vybrané cílové skupiny.

 

 

Kontaktní spojení :

Fax: 377 323 894
Tel. ústředna: 377 155 111
ID Datové schránky (ISDS): samai8a
IČO:71009299
Bankovní spojení: ČNB Plzeň- město běž. ú. 24920311/0710
Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
El. adresa prošetřovatele ve smyslu nařízení vlády č.145/2015 Sb.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Nové odběrové odběrové pracoviště Nextclinics Plzeň Černice

Drive-in odběr- náhradní parkoviště Nepomucká 96/202

PROVOZNÍ DOBA

každý všední den od 9-12 hodin

(Pracoviště není v provozu o víkendech a státních svátcích)

CENA A ZPŮSOB PLATBY PRO VYŠETŘENÍ PRO SAMOPLÁTCE

2. 599,- Kč s DPH

Platba možná pouze platební kartou

INFOLINKA PRO ODBĚRY

V pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin na telefonní lince + 420 800 44 22 11

JAK PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ

Dostavte se automobilem do mobilního odběrového pracoviště, místo je viditelně označeno (jedná se o průjezdný stan). Na odběr se není možné objednat předem. Zájemci budou odbaveni dle pořadí jejich příjezdu.

Před odběrem prosím nepoužívejte přípravky na ústní hygienu (ústní voda, pasta aj.)

Odebrán bude stěr z nosohltanu, který bude laboratoři vyšetřen na přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (PCR-RT).

Dodržujte prosím rozestup 2 metry, nechte si nasazenou ústenku a vyčkejte na pokyny personálu.

Odběr pacienta bez indikace (samoplátce). Žádáme o úhradu poplatku přímo u odběru na odběrovém místě

VÝSLEDEK A JEHO PŘEDÁNÍ

Výsledek bude žadateli zaslán elektronicky na jeho emailovou adresu a to za tři pracovní dny od odběru

Vendula Lošanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nextclinics Plzeň Černice

Parková 11a,

326 00 Plzeň, Česká republika

www.next-clinics.cz

Informace poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím domácí péči a  poskytovatelům pečovatelských služeb v Plzeňském kraji týkající se provádění Rapid testů

Na základě mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN ze dne                  30. 4. 2020 byla uložena povinnost v období od 4. do 17. 5. 2020 zajistit vyšetření všech zaměstnanců  u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a u poskytovatelů pečovatelských služeb na přítomnost specifických protilátek proti nemoci Covid-19 Rapid testem.

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujícím domácí péči

Výdej Rapid testů pro poskytovatele zdravotních služeb poskytující domácí péči bude zajištěn takto:

 • pro okresy Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Plzeň, Škroupova 18, a to po předchozí telefonické domluvě s Mgr. J. Karáskem, : 606 649 522
 • pro okres Rokycany v budově územního pracoviště KHS Rokycany, na adrese: Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany - v úředních hodinách,
 • pro okres Tachov v budově územního pracoviště KHS Tachov, na adrese: Rokycanova 140, Tachov - v úředních hodinách
 • pro okres Klatovy v budově územního pracoviště KHS Klatovy, na adrese: Randova 34, Klatovy - v úředních hodinách
 • pro okres Domažlice v budově územního pracoviště KHS Domažlice, na adrese: Školní 111, Domažlice - v pracovních dnech v době 7-13 hodin

Informace je také uveřejněna na webových stránkách Plzeňského kraje: https://www.plzensky-kraj.cz/informace-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-posky

 

Informace pro poskytovatele pečovatelských služeb

 • s ohledem na skutečnost, že Rapid testy byly vybraným poskytovatelům sociálních služeb distribuovány již v minulosti prostřednictvím Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, probíhá výdej i pro pečovatelské služby touto formou
 • testy si lze vyzvednout na základě domluvy s paní M. Štruncovou na kontaktech tel.: 777 353 678, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informace je také uveřejněna na portálu sociálních služeb Plzeňského kraje https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

 

Do 20. 5. 2020 pak jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb domácí péče a poskytovatelé pečovatelských služeb zašlou na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. seznam vyšetřených zaměstnanců v excelové tabulce, který bude obsahovat název poskytovatele, IČO, tel. kontakt, jméno a příjmení zaměstnance, rok narození, datum a hodinu provedení testu a výsledek testu.

Tabulka ke stažení (Excel)

Každý poskytovatel neprodleně oznámí pozitivní výsledek testu na jednotlivá Územní pracoviště KHS, na zveřejněné infolinky. KHS poté uloží příslušná karanténní opatření a zajistí (indikuje) vyšetření PCR testem.

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni