26. 9. 2023 Kontrola školní jídelny
Nedostatek zjištěný dne 18. 9. 2023 při kontrole školní jídelny v okrese Plzeň-jih – při namátkové kontrole doby použitelnosti a minimální trvanlivosti potravin byly zjištěny závady (rozpor s ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. a ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb.). V suchém skladu potravin bylo uloženo několik balení luštěnin s prošlým datem minimální trvanlivosti. Za zjištěný nedostatek byla na místě uložena sankce a předmětné potraviny byly dobrovolně zlikvidovány.

25. 9. 2023 Kontrola výroba a prodeje zmrzliny v Plzeňském kraji.
Počet kontrol: 96
Počet vzorků: 28 celkem (14 x  nevyhovující), nevyhovující parametry:  Enterobacteriaceae, koliformní bakterie
Sankce: celková výše sankcí: 11 000,- Kč + zahájeno 5 správních řízení
Nejčastější závady: data spotřeby, nevyhovující vzorek/stěr, provozní hygiena nejčastější závady: data spotřeby, nevyhovující vzorek/stěr, provozní hygiena

25. 9. 2023 Kontrola stánků občerstvení v letních měsících v rekreačních oblastech, koupalištích, poutí, kulturních a sportovních akcí v Plzeňském kraji.
Počet kontrol: 279
Počet sankcí :  43                           celková výše sankcí: 33 000,- Kč + zahájeno 15 správních řízení
Nejčastější závady: osobní a provozní hygiena, skladování potravin, sledovatelnost, nevyhovující rozbory pitné vody.

24. 9. 2023 Kontrola ubytoven na Tachovsku
Na základě ověřené účelnosti a dobré spolupráce Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Odborem cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, byly dne 21.9.2023 v součinnosti obou organizací provedeny kontroly ubytoven na Tachovsku. Byly kontrolovány ubytovny s vyšší ubytovací kapacitou a o kterých je známo, že jsou užívány i k ubytovaní  cizích státních příslušníků.  Byly zkontrolovány 3 ubytovny.  Cizinecká policie kontrolovala ubytované osoby (Čechy i cizince) s cílem zjistit, zda se cizinci na území ČR zdržují oprávněně a splňují podmínky pobytu, také byly kontrolovány předložené doklady s důrazem na odhalování padělaných a pozměněných dokladů a listin.
Krajská hygienická stanice zaměřila svou kontrolu na dodržování ustanovení § 21a zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje povinnosti provozovatelům ubytovacích zařízení, zejména těch, která jsou určena pro dlouhodobé ubytování. Rovněž byly kontrolovány podmínky pro ubytování uvedené v provozních řádech. U jedné z ubytoven bylo zjištěno, že provozovatel nemá ke své činnosti schválený provozní řád, byla zde výrazně navýšena kapacita, ve společných prostorách byl zjištěn výskyt plísní. Za zjištěná pochybení bude uložena provozovateli sankce. U dalších dvou ubytoven byly zjištěny pouze drobné nedostatky, které byly vyřešeny s provozovateli  na místě.
Nastavená spolupráce KHS a Policie ČR byla z obou stran hodnocena opět kladně,  budeme v provádění kontrol obdobným způsobem pokračovat i nadále, a to v rámci celého Plzeňského kraje.

21. 9. 2023 Na konci letních prázdnin byl protiepidemickému odboru hlášen výskyt nakaženého virovou hepatitidou A na dětském táboře v okrese Tachov. Bylo provedeno epidemiologické šetření a byl udělen lékařský dozor 104 osobám. Jedná se o onemocnění, kterému lze předejít očkováním. #očkování
Formulář - požadavky na informace od zaměstnavatelů k testování zaměstnanců

21. 9. 2023 PE odbor věnuje zvýšenou pozornost onemocnění způsobenému bakterií Legionella pneumophila v reakci na případy v Polsku. Legionella se běžně vyskytuje ve vodě. Jako prevenci jejího množení a následné nákazy se doporučuje nastavovat teplotu v bojleru na více než 60 ⁰C #legionella