HV PBU – Přehled výkonů SZD za II. čtvrtletí 2023
HV PBU – Přehled výkonů SZD za I. čtvrtletí 2023

V rámci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání provádíme tyto činnosti:

Provádíme tzv. preventivní dozor, když jako dotčený správní úřad vydáváme stanoviska při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, zejména pak k řízením vedeným v režimu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 • posuzujeme projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, a to jak u nových staveb, tak i při rekonstrukcích a změně účelu užívání staveb (např. ke stavbám provozoven stravovacích služeb, potravinářských prodejen a výroben, prodejních stánků)
 • účastníme se procesu uvádění staveb do provozu (vydáváme stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu, k vyhodnocení zkušebního provozu apod.)
 • účastníme se jednání svolaných stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány státní správy (místní šetření, veřejné projednání záměru v rámci územního řízení apod.)
 • vydáváme souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv (např. o umístění stavby či o provedení stavby)

Vykonáváme státní zdravotní dozor v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625  ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS:

I. V oblasti hygieny výživy nad dodržováním povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, a dalšími zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví, zejména zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • v rámci provozované hostinské živnosti v restauračních zařízeních všech typů (restaurace, hotely, bary, penziony, pivnice, bistra, bufety, kavárny, cukrárny apod.)
 • při stravování zaměstnanců, dále v menzách a vysokoškolských zařízeních
 • v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče
 • podávání občerstvení

včetně odběru vzorků potravin a pokrmů k laboratornímu vyšetření.

II. Provádíme šetření alimentárních onemocnění v potravinářských provozech při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin a navrhujeme příslušná opatření.

III. V oblasti předmětů běžného užívání nad požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, a dalších právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. nad kontrolou bezpečnosti:

 • výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění
 • kosmetických přípravků – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, v platném znění u výrobců, dovozců z třetích zemí i v obchodním řetězci, včetně odběru vzorků
 • hraček (v souvislosti s dodržováním zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES – REACH)

IV. Řešíme podněty v rámci dozorovaných činností.

Provádíme zkoušky ze znalostí hub s vydáním osvědčení pro osoby, které uvádějí do oběhu nebo používají k výrobě volně rostoucí jedlé houby.

Přezkušujeme znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví při činnostech epidemiologicky závažných u fyzických osob, u kterých bylo rozhodnuto, že tyto znalosti nemají.

Poskytujeme informace o zdravotně závadných potravinách a pokrmech.

Podílíme se na zajištění nutriční politiky ve výživě.

Podílíme se na zajišťování úkolů vyplývajících ze systémů rychlého varování členských zemí EU (Rapid Alert System), které upozorňují na rizika z hlediska zdraví a bezpečnosti spotřebitele

 • RASFF(RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED) – varovný systém pro potraviny a krmiva
 • RAPEX (RAPID ALERT SYSTEM FOR NON-FOOD PRODUCTS) – varovný systém pro nepotravinářské výrobky