Provádíme

  • státní zdravotní dozor podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojitosti s nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění,  v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  v platném znění,
  • preventivní dozor posuzováním dokumentací k novým nebo rekonstruovaným stavbám, ke změně užívání stavebních objektů a účastníme se jednání svolaných stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány státní správy,
  • dozor nad zajištěním pracovnělékařských služeb,
  • dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen „NCHLS“), včetně zkoušek odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLS,
  • ověřování pracovních podmínek na pracovišti jako podklad pro případné hlášení nemoci z povolání,
  • dozor v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery,
  • řešíme podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky,
  • spolupracujeme s orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci,
  • řešíme problematiku kategorizace prací,
  • posuzujeme návrhy a oznámení na zařazení prací do kategorií podle míry zdravotního rizika a stanovujeme rizikové práce.