Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963, 379 723 421
 Klatovy: 376 370 624
 Plzeň-jih: 377 155 212
 Plzeň-město:  377 155 107, 377 155 109, 377 155 110
 Plzeň-sever: 377 155 216, 377 155 203
 Rokycany: 371 709 430
 Tachov: 374 732 518

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (5.8.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
13 062
746 16 662 3066 3038

 

 Doporučení MZČR k nošení respirátorů a roušek (pdf)

vyvoj PK
Moz vyvoj COVID 16
Moz vyvoj COVID 16
Plzensky kraj

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČHMÚ vydává vše o „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“

 

Praha, 23. 10. 2014

Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“. Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2013, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.

Ovzduší České republiky je nejvýznamněji zatížené částicemi PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem. „Většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší od roku 2000 vykazuje příznivě sestupný trend s dílčími meziročními výkyvy. Pokles je ale méně výrazný než
v 90. letech.
Nicméně v roce 2013, podobně jako v letech předešlých, koncentrace některých látek se škodlivými dopady na lidské zdraví překročily své imisní limity na řadě lokalit,“ seznamuje se závěry analýz ČHMÚ jeho ředitel Václav Dvořák.

Nejzávažnější situace zůstává v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, kde k překračování imisních limitů dochází ve všech zónách.Vysoké koncentrace škodlivinzde způsobuje po obou stranách hranice vysoká koncentrace průmyslové výroby, hustá zástavba s lokálním vytápěním pevnými palivy a rozvinutá dopravní infrastruktura.

Na kvalitě ovzduší v Praze a Brně se podepisují nadlimitní koncentrace škodlivin pocházející převážně z dopravy.

Zhoršená kvalita ovzduší není problémem jen aglomerací a větších měst, ale i malých sídel,kde se suspendované částicea benzo[a]pyren dostávají do ovzduší převážně z lokálního vytápění.Lze ovšem předpokládat, že i v obcích, kde tyto škodlivinynejsou měřeny, mohou být jejich koncentracezvýšené i nadlimitní,“ doplňuje náměstek ČHMÚ pro ochranu čistoty ovzduší Jan Macoun.

Imisní limit suspendovaných částic PM10 byl překročen na 5,7 % území České republiky, kde žije 15,9 % obyvatel. Imisní limit suspendovaných částic PM2,5 byl překročen na 2,4 % území České republiky, kde žije 9,6 % obyvatel. Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu překročily imisní limit na 17,4 % území České republiky, kde žije 54,5 % obyvatel. Část území i obyvatel České republiky byla v roce 2013 vystavena i nadlimitním koncentracím přízemního ozonu (25,6 % území a 8,2 % obyvatel).

Lokálně byl překročen imisní limit pro arsen a kadmium. Na několika lokalitách s vysokou intenzitou dopravy byl naměřen nadlimitní oxid dusičitý. Nadlimitní obsah benzenu, olova, niklu, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého nebyly v roce 2013 naměřeny na žádné měřicí stanici Státní imisní sítě.

Na ročence pracoval kolektiv odborníků ochrany ovzduší ČHMÚ. Prezentovaná data o kvalitě ovzduší ČHMÚ byla naměřena ve Státní imisní síti za spolupráce laboratoří ochrany ovzduší. Údaje verifikoval a zpracoval do databáze Informační systém kvality ovzduší. Ta zahrnuje i výstupy spolupracujících institucí – zdravotních ústavů, ČEZ, a. s., Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i., Hydrobiologického ústavu, městských úřadů. Zahrnuty jsou i informace z příhraničních oblastí Německa a Polska. Zpracování emisních údajů zajišťuje ČHMÚ ve spolupráci s Českou inspekci životního prostředí, úřady obci s rozšířenou působností a CENIA. Podílí se na něm i Český statistický úřad, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. Podklady dodal i Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, ČSÚ, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy.

Ročenka vychází v tištěné podobě, její elektronickou podobu najdete na webových stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/Obsah_CZ.html. Společně se souhrnným tabelárním přehledem „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2013“ je distribuována i na CD.

Kontakty:

ČHMÚ Praha-Komořany: Ing. Václav Novák, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 244 032 421

ČHMÚ Praha-Komořany (pro smogové situace):Mgr. Ondřej Vlček, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 244 032 488

ČHMÚ Praha-Libuš (Centrální laboratoře imisí): Ing. Jiří Novák, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 244 033 451

ČHMÚ Ostrava: Mgr. Libor Černikovský, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 603 511 908

ČHMÚ Brno: Mgr. Robert Skeřil, Ph. D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 724 774 028

ČHMÚ Hradec Králové: Ing. Martina Černá, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 495 705 040

ČHMÚ Plzeň: Ing. Tomáš Fory, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 604 221 364

ČHMÚÚstí nad Labem: Ing. Helena Plachá, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 724 522 390

http://adserver015:8000/webmail/mailAttach/Rocenka2013_obalka.jpg?part=0.1&folder=%7Emichal%40khsplzen.cz%2FINBOX&uid=106759&disp=inline

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

se sídlem v Plzni

Interní protikorupční program

Účinnost ode dne: 1.9.2014

Vypracoval útvar: úsek správních činností

Usnesení vlády č. 752 ze dne 2. října 2013 ukládá povinnost vytvořit rezortní interní protikorupční programa ostatní interní protikorupční programy v rezortu, a to v souladu
s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, dle příkazu Ministra č. 25/2014.

1. V y d á v á se

Příkaz ředitele kterým se zavádí „Interní protikorupční program (dále jen „IPP“)

2. U k l á d á se

a) povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, kde je stanoven termín pro každoroční vyhodnocení IPP přímo řízených organizací v rezortu MZČR. Termín vždy do 30. září.

b) povinnost účinně implementovat IPP a zajistit zveřejnění na webových stránkách KHS do 30. 9. 2014.

Č. 1

Úvod

Rezortní interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“). Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „ MZČR“) v Rezortním interním protikorupčním programu (dále jen „RIPP“) rozpracovává schválený RRIPP na podmínky MZČR a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 vyplývající z úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013 (dále jen ,,Strategie“), kde je stanoven termín pro každoroční vyhodnocení RIPP a Interních protikorupčních programů (dále jen „IPP“) přímo řízených organizací (dále jen „PŘO“) v rezortu MZČR.

Čl. 2

Definice korupce

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. – konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

Čl. 3

Cíle interního protikorupčního programu

Cílem IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci KHS, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Osnova IPP obsahuje minimální rámec IPP. Její aplikace umožní standardizovanou podobu boje s korupcí.

Důležité je také průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování a zároveň sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování v rámci KHS.

Čl. 4

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

4.1. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí

Preventivní opatření protikorupční politiky na všech sekcích a úsecích KHS zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců KHS do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupčních opatření. Konkrétně půjde o následující nástroje či opatření:

aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru uchazečů o zaměstnání v  úsecích KHS.

Zodpovídá: personální odbor

pořádání školení a seminářů pro zaměstnance na všech úrovních organizačního členění, které jsou zaměřeny na řešení uvedené problematiky. Povinností každého zaměstnance bude účastnit se jednou ročně jedné vzdělávací akce s protikorupční tématikou.

Zodpovídá: personální odbor ve spiolupráci s vedoucími odboru

vedení evidence mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání a další formy závadového jednání, za účelem dalšího případného využití

Zodpovídá: personální odbor

4.2. Etický kodex

Cílem Etického kodexu zaměstnanců KHS je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a rozhodování KHS. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně KHS nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci úseků KHS a je nutné ho povinně dodržovat. Jeho obsah je prezentován i v rámci pravidelných školení a je zveřejněn na internetových stránkách KHS.

4.3. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

4.4. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců na všech funkčních úrovních probíhá formou pravidelných školení v protikorupční problematice. Vedoucí zaměstnanci zvyšují povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. Klade se důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho dodržování. Při realizaci těchto pravidel bude uplatňována důsledná řídící kontrola.

Čl. 5

Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou i vnitřními předpisy. Konkrétně jsou zveřejňovány následující dokumenty:

IPP

Etický kodex

Informace o poradcích a poradních orgánech

Zodpovídá: úsek ekonomicko provozních činností ve spolupráci s úsekem správních činností

Čl. 6

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností na KHS.

V působnosti KHS jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru – nebezpečí korupce tyto oblasti:

A) Rozhodovací procesy

B) Poskytování informací o činnosti KHS

C) Kontrolní činnost

D) Zadávání veřejných zakázek

E) Nakládání s majetkem státu

F) Pracovněprávní a personální záležitosti

6.1. Řídící činnost a monitoring kontrol

6.1.1. Legislativní a právní záležitosti

Z právního hlediska budou metodicky podporovány odborné úseky při zajišťování činností upravených tímto IPP.

Zodpovídá: zaměstnanec právního oddělení pověřený činností pro boj s korupcí

6.1.2. V působnosti KHS indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených sekcí a úseků, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění. Vyhodnocení dávat na vědomí řediteli KHS. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady (např. vydáním a zveřejněním Etického kodexu).

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.1.3. Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídící kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů KHS. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

Termín: trvale, průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.1.4. Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s právním a personálním odborem.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s právním odborem

6.1.5. Vést centrální evidenci případů korupčního jednání.

Termín: průběžně

Zodpovídá: personální odbor

6.1.6. Provádět pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy:

- pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné

- na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárním opatřením, řešením vzniklých škod).

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.1.7. Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání.

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: právní odbor

Čl. 7

Postupy při podezření na korupci

Systém pro hlášení a odhalování korupce na všech úsecích KHS představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení.

7.1. Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání

7.1.1. Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci nebo jemu nadřízenému zaměstnanci. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana.

7.1.2. Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídající schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího šetření.

7.1.3. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce neviny a dodržovat ochranu osobních údajů.

7.1.4. Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

7.2. Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

7.2.1. Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Zaměstnanec je povinen ohlásit korupční jednání, nebo podezření na takové jednání, ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měl pokud možno zajistit veškeré možné podklady týkající korupčního jednání a spolupracuje na řešení dle pokynů stanovených nadřízeným zaměstnancem.

Vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec přijme záznam/informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s další podkladovými materiály a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména následující:

co je předmětem mimořádné události

kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události

kdy a jak k ní došlo

zda a jaká vznikla škoda a jaký je její rozsah

zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně

Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána zaměstnanci krátká písemná informace a šetření uzavřeno.

7.2.2. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace řediteli. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

7.2.3. V případě podezření na korupční jednání připraví vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený podklady právnímu odboru, který připraví řediteli návrh na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení.

7.3. Následná opatření

Opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, byla stanovena následovně:

Úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí

Jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání

Posílení složky prevence zejména formou školení

Řešení případných vzniklých škod

Čl. 8

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

8.1. Provádět vyhodnocování IPP, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín IPP: vždy do 30. září.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

8.2. Aktualizovat IPP ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána, a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách.

Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení.

Zodpovídá: vedoucí úseku správních činností

8.3. V požadovaném termínu informovat o stavu a způsobu plnění úkolů vyplývajících ze Strategie pro úřad příslušného člena vlády pověřeného vedením Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí.

Termín: vždy do 15. dubna, resp. 15. října, za předchozí kalendářní pololetí, a dále do 10. ledna, resp. do 10. července za předchozí kalendářní čtvrtletí aktualizaci informace.

Zodpovídá: zaměstnanec pověřený činnostÍ pro boj s korupcí

Čl. 9

Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců

9.1. Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto IPP uvedeni, jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem KHS.

V Plzni dne 1.9.2014

Název životní situace:Oznámení provozovatele stravovací služby
Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny výživy a PBU

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení provozovatele stravovací služby

04. Základní informace k životní situaci

Osoba,která hodlá provozovat stravovací službu je povinna nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušné krajské hygienické stanici den zahájení činnosti,její předmět a rozsah a umístění provozoven,jakož i den ukončení provozu í stravovací služby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznamovatel - provozovatel stravovací služby uvede v oznámení adresovaném Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni následující údaje :

Právnická osoba v oznámení uvede : obchodní firmu, sídlo a právní formu, IČ

Fyzická osoba v oznámení uvede    :   obchodní firmu , bydliště , IČ

Dále  oznamovatelé ( právnická i fyzická osoba ) uvedou v oznámení údaje o umístění provozovny,včetně jejího názvu,den zahájení stravovací činnosti ,předmět a rozsah stravovací činnosti.

V případě ukončení činnosti uvedou  den ukončení provozu stravovací služby

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Oznámení provozovatele stravovací služby lze podat písemně  doporučeně poštou nebo osobním podáním oznámení na podatelně příslušné krajské hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.


08. Na které instituci životní situaci řešit

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a její územní pracoviště

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygiena výživy a PBU

tel. 377 155 311


úřední hodiny:

pondělí   8.00 - 17.00 hodin

úterý       8.00 - 14.00 hodin

středa     8.00 - 17.00 hodin

čtvrtek    8.00 - 14.00 hodin

pátek      8.00 - 14.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

----------

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „ Oznámení provozovatele stravovací služby " je k dispozici na podatelně v sídle Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15 , Plzeň a na podatelnách územních pracovišť.pro potřebu elektronického podání najdete tiskopis na webových stránkách na adrese : www.khsplzen.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

----------

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

----------

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznámení provozovatele stravovací služby musí být provedeno pro každou provozovnu na samostatném formuláři.

Předmět stravovací činnosti je nutno specifikovat.

např.:  - hotové a minutkové pokrmy

minutkové pokrmy

minutkové pokrmy z polotovaru

nápoje všeho druhu

balené doplňkové potravinářské výrobky

zmrzlina

Občerstvení - je nutno dále specifikovat .

Např.: grilovaná kuřata,hamburgery,zeleninové saláty,párek v rohlíku apod.......

Rozsah stravovací činnosti  - uvést :

Údaje o počtu připravovaných pokrmů  -porcí / den

Údaje o provozní době ( přesný rozpis )


16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon  č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví v platném znění,  § 23 odst.4 - Další podmínky provozování stravovacích služeb

18. Jaké jsou související předpisy

--------

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

----------

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Povinnost podat oznámení je provozovateli stravovací služby uložena zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví .Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podníkatelské  činnosti nebo právnické osobě pokutu.

21. Nejčastější dotazy


22. Další informace

V zákoně č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

--------

24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor hygieny výživy a PBU

26. Kontaktní osoba

vedoucí odboru  Ing. Jana Hejdová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.2. 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situaceKrajská hygienická stanice              
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15                                      
303 22     Plzeň                                 

________________________________

 

 

 

 

Věc:  Přihláška k vykonání zkoušky ze znalostí hub

Jméno, příjmení (titul) :    ..............................................................................

 

Adresa místa trvalého pobytu :    ......................................................................

 

Datum a místo narození :    .............................................................................

 

Číslo občanského průkazu :    ..........................................................................

(nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu)

 

Dosažené vzdělávání a jeho zaměření :    .............................................................

 

Délka a obsah praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub:    ..................................

 

Číslo telefonu :    ..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

podpis žadatele

 

 

 

 

 

V    .................................

 

Dne  ................................

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

se sídlem v Plzni

Věc: OZNÁMENÍ  PROVOZOVATELE  STRAVOVACÍ  SLUŽBY podle § 23 odst.4 zák. č. 258/2000 Sb.

Oznamuji Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni následující skutečnosti k provozu stravovací služby:

OZNAMOVATEL

PRÁVNICKÁ OSOBA

OBCHODNÍ FIRMA

SÍDLO

PRÁVNÍ  FORMA

IČO

FYZICKÁ OSOBA

oprávněná k podnikání

podle zvláštních právních

předpisů (z.č. 455/1991 Sb.)

OBCHODNÍ  FIRMA

BYDLIŠTĚ

IČO

PŘEDMĚT  OZNÁMENÍ

UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY

(vč. jejího názvu)

provozní doba

DEN ZAHÁJENÍ

STRAVOVACÍ ČINNOSTI

PŘEDMĚT A ROZSAH

STRAVOVACÍ ČINNOSTI

DEN UKONČENÍ PROVOZU STRAVOVACÍ SLUŽBY

!!!   V PŘÍPADĚ VÍCE PROVOZOVEN POUŽIJTE PRO KAŽDOU PROVOZOVNU SAMOSTATNÝ FORMULÁŘ.

PŘI NEDOSTATKU MÍSTA PRO ZAPSÁNÍ ÚDAJŮ, TYTO UVEĎTE V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE K OZNÁMENÍ.

V   ...........................  dne .................  podpis (razítko)....................................

SEZÓNNÍ  PROVOZ

PROVOZNÍ  ŘÁD  VODOVODU

dle zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví

a vyhlášky č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou

a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Provozovna:

IČO:

Oprávnění:

Rozsah činnosti:

Zdroj pitné vody:

Používání pitné vody:

Počet zásobovaných osob:

Místo odběru vzorků pitné vody:

Četnost odběrů a rozsah kontroly pitné vody:

Rozsah kontroly vodovodu:

Technologie úpravy pitné vody:

Náhradní zásobování pitnou vodou:

Rozbory vody jsou prováděny oprávněnou laboratoří a protokoly jsou předávány místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v elektronické podobě.

Datum            :                                                                                 Jméno:

Adresa:

Název životní situace: Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo


Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny obecné a komunální

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, tetovací studio, solária apod.)

04. Základní informace k životní situaci

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající mohou poskytovat služby péče o tělo, které jsou klasifikovány dle zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (§ 19 odst. 1) jako činnosti epidemiologicky závažné na základě vydaného živnostenského listu (jedná se o živnost vázanou a to na příslušné vzdělání dle zák.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění) a pouze v prostorách k tomuto určených - zkolaudovaných či rekolaudovaných dle stavebního zákona (zák.č 183/2006 Sb., stavební zákon).

Ke změně způsobu užívání prostor zkolaudovaných v předcházejícím období  k jinému účelu, vydá orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) stanovisko (závazné stanovisko)  na základě písemné žádosti provozovatele. Žádost musí obsahovat základní informace o provozovně - umístění, počet, velikost a způsob využití jednotlivých místností, způsob zásobování pitnou vodou, odkanalizování, větrání, vytápění, osvětlení a počet pracovníků.

Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí mít zdravotní průkaz, který před zahájením činnosti vydává praktický lékař a který musí mít fyzická osoba vždy u sebe. Dále musí tyto osoby mít znalosti k ochraně veřejného zdraví dle prováděcího předpisu, tj. § 51 a 52 vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieniky při činnostech epidemiologicky závažných, a tyto znalosti musí v rámci své činnosti uplatňovat. Provozovna musí být vybavena lékarničkou první pomoci s vybavením odpovídajícím charakteru poskytované služby.

Osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna  v provozovně používat pouze vodu pitnou. Pokud je provozovna napojena na jiný vodní zdroj než veřejný vodovod, pak musí osoba prokázat kvalitu pitné vody laboratorním rozborem vody (§ 3 zák.č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu). K užití takového zdroje vody je nutné splnit podmínky uvedené v §§ 3 -  4 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí před zahájením činnosti vypracovat provozní řád dle § 21 zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v němž bude uvedena adresa provozovny, její prostorová charakteristika, předpokládaná pracovní doba, počet zaměstnanců, jejich odborná způsobilost, podmínky činnosti, používané přístroje a nástroje, zásady prevence vzniku infekčních onemocnění, zásady osobní a provozní hygieny, způsob zacházení s prádlem,  způsob zajištění úklidu,  způsob nakládání s komunálním, nebezpečným a biologicky kontaminovaným odpadem. Před zahájením činnosti v provozovně  musí  být provozní řád schválen rozhodnutím OOVZ. Schválený provozní řád musí být vyvěšen v provozovně.

Ke změně  podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných  vydává  OOVZ stanovisko (závazné stanovisko) a provozovatel musí  vypracovat  a OOVZ předložit ke schválení nový provozní řád.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické osoby

Fyzické osoby podnikající

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výše uvedené osoby musí požádat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání stanoviska ke zřízení provozovny a schválení provozního řádu provozovny (dle místa činnosti). V podání musí být uvedeno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzické osoby podnikající uvedou v podání jméno a příjmení, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, popř. jinou adresu pro doručování. Právnické osoby uvedou svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování. Toto vyplývá z ust. § 37 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.

K podání je vhodné uvést kontaktní  telefon a doložit kopii kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o tom, že žadatel má pro svou činnost k dispozici  prostoru  zkolaudovanou  k tomuto účelu  a kopii živnostenského listu.

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb.).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygiena obecná a komunální

oddělení HOK Plzeň město               tel.: 377 155 252, 377 155 255 - Ing. Šimánová, Ing. Koubová

Plzeň sever      tel.: 377 155 239 -Ing. Kubrová

Plzeň jih tel.: 377 155 239 -Ing. Kubrová

Rokycany         tel.: 371 722 049 - Ing. Durasová

Klatovy            tel.: 376 370 615 - Ing Kovandová

Domažlice        tel.: 379 723 421 - Ing. Příbek

Tachov            tel.:  374 732 526 - Ing. Bělohlávková

úřední hodiny:

pondělí   8.00 - 16.30 hodin

úterý       8.00 - 15.00 hodin

středa     8.00 - 16.30 hodin

čtvrtek    8.00 - 15.00 hodin

pátek      8.00 - 15.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání žádosti není třeba žádný osobní doklad

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro žadatele je k dispozici osnova provozního řádu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony nejsou zpoplatněny

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany veřejného zdraví je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, pokud toto nelze, pak nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí činí 30 dnů od zahájení řízení, řízení je zahájeno dnem doručení podání (§ 71 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je pouze žadatel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nepožadující se žádné další činnosti

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejích zákonů  v platném znění - §§ 3, 4, 19, 21

Zák.č. 500/2004 Sb. správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidem.závažných  ve znění  vyhl.č. 602/2006 Sb.

Vyhl.č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

Zák.č.  183/2006 Sb. stavební zákon

Zák.č.  455/1991 Sb. živnostenský zákon


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí, kterým se (ne)schvaluje provozní řád, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví  ČR a to prostřednictvím Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dle § 81 zák.č. 500/2004 Sb.,správní řád).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Schválení provozního řádu se tento stává závazným.

Pokud při kontrole provozovny je zjištěno porušení povinností stanovených zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zvláštními právními předpisy, pak orgán ochrany veřejného zdraví ukládá pokuty  právnickým či fyzickým osobám podnikajícím do výše 2 000 000 Kč. Pokutu do výše 100 000 Kč je možno uložit uvedeným osobám ze uvedení nepravdivých údajů  a dále za ztěžování či maření výkonu státního zdravotního dozoru (§  92 zákona).

Pokutu podle zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích je možno uložit pouze fyzickým osobám a to ze porušení  nebo nesplnění povinností stanovených pro výkon činností epidemiologicky závažných. Jedná se o blokovou pokutu do výše 5 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy se týkají vlastního vzniku provozovny a vhodnosti zvolených prostor - zde je zodpovědný projektant stavby

22. Další informace

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a územní pracoviště

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Z citovaných právních předpisů, dále mohou informace poskytnout živnostenské úřady nebo stavební úřady

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor epidemiologie

26. Kontaktní osoba

Plzeň město - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň sever - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň jih  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domažlice - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klatovy - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rokycany - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tachov - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 5.1.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situace


K R A J S K Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Skrétova 15, 325 12 Plzeň

Ž Á D O S T

o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

ŽADATEL (vyberte z uvedených možností) :

Fyzická osoba

jméno a příjmení ...................................................................................................................

zasílací adresa ......................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Fyzická osoba podnikající

jméno a příjmení ..................................................................................................................

dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání .................................................................

IČ ....................................................................................................................................

adresa místa podnikání...........................................................................................................

adresa pro doručování ............................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Právnická osoba

název, obchodní firma ............................................................................................................

IČ ....................................................................................................................................

adresa místa podnikání ..........................................................................................................

adresa pro doručování ............................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Zmocněnec k podání žádosti (pokud nežádá sám investor)

jméno a příjmení ..................................................................................................................

firma ................................................................................................................................

adresa ...............................................................................................................................

plná moc ze dne ...............................................................

Předmět žádosti (uveďte čeho se týká , o co se žádá) :

územní řízení (souhlas)      stavební řízení       ohlášení stavby      kolaudační souhlas       změna užívání       změna stavby před jejím dokončením      jiné řízení

název akce: ...............................................................................................................

druh stavby:....................................   účel stavby:..............................................

místo stavby:.................. č.p........parcl.číslo: ...............v kat. území........................

..................................................................................................................

Přílohy žádosti : projektová dokumentace ...ks, plná moc

Datum podání :

Kontaktní tel. :

Kontaktní email:

Podpis (razítko): ................................................

Název životní situace:

Získání odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor protiepidemický

Oddělení PNN + DDD

Skrétova 15, Plzeň

 

01. Identifikační číslo


02. Kód


03. Pojmenování (název) životní situace

Získání odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

 

04.  Základní informace k životní situaci

Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace se člení na:

A) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je podle potřeby povinna provádět každá osoba. Směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

B) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Z hlediska potřebné kvalifikace je tato činnost je rozčleněna do  tří kategorií:

1)  Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech může provádět fyzická osoba, která

a) dovršila věk 18 let,

b) absolvovala odborný kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu daném vyhláškou č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví  ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

c) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

2) Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která

a) absolvovala speciální mistrovský kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu vyhlášky č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

b) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají toxické nebo vysoce toxické látky a chemické přípravky může provádět fyzická osoba, která

a) dovršila věk 18 let,

b) absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu vyhlášky č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

c) podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

4) Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, při které se používají toxické nebo vysoce toxické látky a chemické přípravky může fyzická osoba, která má kvalifikaci ve smyslu odstavců 2) a 3) § 58 zákona č. 258/2000 Sb.

Upřesňující doplnění:

Předpokladem k přijetí do speciálního mistrovského kursu je absolvování odborného kursu  podle  odst. 1 písm. b) § 58 zákona č. 258/2000Sb.,nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu odst.1 písm.c) téhož zákona  a 5 let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Předpokladem přijetí do kursu podle odst. 3 písm. b) citovaného zákona- pro práci s toxickými a vysoce toxickými látkami a přípravky je absolvování odborného kursu podle odstavce 1 písm. b) nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu odstavce 1 písm. c).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat  žádost apod.)

Ke zkoušce v rozsahu základního kursu se může přihlásit fyzická osoba starší 18 let. pokud absolvovala příslušný kurs či jiným způsobem získala patřičné odborné znalosti (v takovémto případě doloží nabytí znalostí   v písemné formě zkušební komisi). Totéž platí  i pro zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu speciálního  mistrovského kursu či kursu pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky  Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci české republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zákona č. 18/2004, o uznávání odborné kvalifikace ve znění pozdějších předpisů

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ke zkoušce je možno se přihlásit podáním "Přihlášky ke zkoušce" u kteréhokoliv zkušebního místa na území České republiky.

V přihlášce ke zkoušce se uvede:

a) jméno, příjmení, popřípadě titul, adresa místa trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo,

b) délka a obsah odborné praxe,

c) obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti.

K přihlášce musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu, pokud ho osoba absolvovala

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlášku lze podat písemně poštou nebo osobním podáním žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde,  s kým  a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

Oddělení...PNN + DDD...............

telefon č.: 377155101.................                                               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


úřední hodiny KHS Plzeň:      pondělí    8.00 - 17.00       čtvrtek    8.00 - 14.00

úterý        8.00 - 14.00        pátek     8.00 -  14.00

středa       8.00 - 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný osobní doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

11.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Konkrétní forma formuláře není dána, žadatel musí v přihlášce ke zkoušce uvést údaje, jmenované v bodě 0.6

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání osvědčení se vybírá správní poplatek  ve výši 200,- Kč, který je stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Poplatek se vybírá formou kolkové známky a uchazeč jej musí mít s sebou ke zkoušce

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zkušební komise nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti vyrozumí uchazeče o jejím termínu, časovém rozvrhu a  místě konání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem je pouze žadatel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou požadovány znalosti v rozsahu příslušných kursů uvedených ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášku ke zkoušce může uchazeč zaslat elektronickou formou na adresu e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, vyhláška č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 o správních poplatcích. Pro práce v potravinářských a zemědělských provozech  je třeba splňovat i kvalifikační podmínku  podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění zákona č. 131/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, je orgán ochrany veřejného zdraví povinen o tom fyzickou osobu písemně vyrozumět. Proti nevydání osvědčení může fyzická osoba do 3 dnů ode dne doručení vyrozumění podat námitky. O námitkách rozhoduje nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy

Jak dlouhá je platnost osvědčení? Odpověď: osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. Před uplynutím doby jeho platnosti je možno podat přihlášku k nové zkoušce.

Jaká je forma zkoušky? Odpověď:  zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je písemný test. V případě, že uchazeč správně odpoví dvě třetiny otázek testu, postupuje k další části, tj. ústní zkoušce

22. Další informace

telefon: 377155101      RNDr. Ledvinka     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné také získat z jiných zdrojů

Z citovaných právních předpisů nebo na sekretariátu Sdružení DDD (Novotného lávka 5, Praha 1)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nelze specifikovat

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, odbor protiepidemický, pracoviště PNN + DDD

26. Kontaktní osoba

Doc. MUDr. Petr Pazdiora CSc...............vedoucí odboru protiepidemického...........KHS Plzeňského kraje

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

........................2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

........................2007

29.Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení

Nejsou nutná


Odborné konzultace s RNDr. Jiřím Ledvinkou

Od dubna 2009 je možnost odborných konzultací s RNDr. Jiřím Ledvinkou ( určování doneseného obtížného hmyzu, řešení problémů s jeho zvýšeným výskytem, možnosto dezinsekce a také deratizace.

Kde: Plzeň, Skrétova 15, dvorní trakt, oddělení PNN a DDD
kdy: každé sudé pondělí 12,00 - 14,00 hod.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni