Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

Domažlice: 373 033 963, 379 723 421, 373 033 964
Klatovy: 376 370 624
Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih:
377 155 203, 377 155 212, 377 155 216, 377 155 233
Rokycany: 371 709 430
Tachov: 374 732 518

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (22.9.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

  Celkem pozitivních   Z toho aktuálně pozitivních    Z toho uzdravených    Z toho zemřelých 
2204 871 1094 22

 

Plzensky kraj

 

Název životní situace: Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo


Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor hygieny obecné a komunální

Skrétova 15
Plzeň

01. Identifikační číslo

nevyplňujte

02. Kód

nevyplňujte

03. Pojmenování (název) životní situace

Zahájení činnosti v provozovnách péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, tetovací studio, solária apod.)

04. Základní informace k životní situaci

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající mohou poskytovat služby péče o tělo, které jsou klasifikovány dle zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (§ 19 odst. 1) jako činnosti epidemiologicky závažné na základě vydaného živnostenského listu (jedná se o živnost vázanou a to na příslušné vzdělání dle zák.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění) a pouze v prostorách k tomuto určených - zkolaudovaných či rekolaudovaných dle stavebního zákona (zák.č 183/2006 Sb., stavební zákon).

Ke změně způsobu užívání prostor zkolaudovaných v předcházejícím období  k jinému účelu, vydá orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) stanovisko (závazné stanovisko)  na základě písemné žádosti provozovatele. Žádost musí obsahovat základní informace o provozovně - umístění, počet, velikost a způsob využití jednotlivých místností, způsob zásobování pitnou vodou, odkanalizování, větrání, vytápění, osvětlení a počet pracovníků.

Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí mít zdravotní průkaz, který před zahájením činnosti vydává praktický lékař a který musí mít fyzická osoba vždy u sebe. Dále musí tyto osoby mít znalosti k ochraně veřejného zdraví dle prováděcího předpisu, tj. § 51 a 52 vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieniky při činnostech epidemiologicky závažných, a tyto znalosti musí v rámci své činnosti uplatňovat. Provozovna musí být vybavena lékarničkou první pomoci s vybavením odpovídajícím charakteru poskytované služby.

Osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna  v provozovně používat pouze vodu pitnou. Pokud je provozovna napojena na jiný vodní zdroj než veřejný vodovod, pak musí osoba prokázat kvalitu pitné vody laboratorním rozborem vody (§ 3 zák.č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu). K užití takového zdroje vody je nutné splnit podmínky uvedené v §§ 3 -  4 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí před zahájením činnosti vypracovat provozní řád dle § 21 zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v němž bude uvedena adresa provozovny, její prostorová charakteristika, předpokládaná pracovní doba, počet zaměstnanců, jejich odborná způsobilost, podmínky činnosti, používané přístroje a nástroje, zásady prevence vzniku infekčních onemocnění, zásady osobní a provozní hygieny, způsob zacházení s prádlem,  způsob zajištění úklidu,  způsob nakládání s komunálním, nebezpečným a biologicky kontaminovaným odpadem. Před zahájením činnosti v provozovně  musí  být provozní řád schválen rozhodnutím OOVZ. Schválený provozní řád musí být vyvěšen v provozovně.

Ke změně  podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných  vydává  OOVZ stanovisko (závazné stanovisko) a provozovatel musí  vypracovat  a OOVZ předložit ke schválení nový provozní řád.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické osoby

Fyzické osoby podnikající

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výše uvedené osoby musí požádat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání stanoviska ke zřízení provozovny a schválení provozního řádu provozovny (dle místa činnosti). V podání musí být uvedeno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzické osoby podnikající uvedou v podání jméno a příjmení, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, popř. jinou adresu pro doručování. Právnické osoby uvedou svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování. Toto vyplývá z ust. § 37 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.

K podání je vhodné uvést kontaktní  telefon a doložit kopii kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o tom, že žadatel má pro svou činnost k dispozici  prostoru  zkolaudovanou  k tomuto účelu  a kopii živnostenského listu.

07. Jakým způsobem  zahájit řešení  životní situace

Podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb.).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

odbor : hygiena obecná a komunální

oddělení HOK Plzeň město               tel.: 377 155 252, 377 155 255 - Ing. Šimánová, Ing. Koubová

Plzeň sever      tel.: 377 155 239 -Ing. Kubrová

Plzeň jih tel.: 377 155 239 -Ing. Kubrová

Rokycany         tel.: 371 722 049 - Ing. Durasová

Klatovy            tel.: 376 370 615 - Ing Kovandová

Domažlice        tel.: 379 723 421 - Ing. Příbek

Tachov            tel.:  374 732 526 - Ing. Bělohlávková

úřední hodiny:

pondělí   8.00 - 16.30 hodin

úterý       8.00 - 15.00 hodin

středa     8.00 - 16.30 hodin

čtvrtek    8.00 - 15.00 hodin

pátek      8.00 - 15.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání žádosti není třeba žádný osobní doklad

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro žadatele je k dispozici osnova provozního řádu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony nejsou zpoplatněny

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany veřejného zdraví je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, pokud toto nelze, pak nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí činí 30 dnů od zahájení řízení, řízení je zahájeno dnem doručení podání (§ 71 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je pouze žadatel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nepožadující se žádné další činnosti

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.khsplzen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejích zákonů  v platném znění - §§ 3, 4, 19, 21

Zák.č. 500/2004 Sb. správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhl.č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidem.závažných  ve znění  vyhl.č. 602/2006 Sb.

Vyhl.č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

Zák.č.  183/2006 Sb. stavební zákon

Zák.č.  455/1991 Sb. živnostenský zákon


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí, kterým se (ne)schvaluje provozní řád, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví  ČR a to prostřednictvím Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dle § 81 zák.č. 500/2004 Sb.,správní řád).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Schválení provozního řádu se tento stává závazným.

Pokud při kontrole provozovny je zjištěno porušení povinností stanovených zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zvláštními právními předpisy, pak orgán ochrany veřejného zdraví ukládá pokuty  právnickým či fyzickým osobám podnikajícím do výše 2 000 000 Kč. Pokutu do výše 100 000 Kč je možno uložit uvedeným osobám ze uvedení nepravdivých údajů  a dále za ztěžování či maření výkonu státního zdravotního dozoru (§  92 zákona).

Pokutu podle zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích je možno uložit pouze fyzickým osobám a to ze porušení  nebo nesplnění povinností stanovených pro výkon činností epidemiologicky závažných. Jedná se o blokovou pokutu do výše 5 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy se týkají vlastního vzniku provozovny a vhodnosti zvolených prostor - zde je zodpovědný projektant stavby

22. Další informace

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a územní pracoviště

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Z citovaných právních předpisů, dále mohou informace poskytnout živnostenské úřady nebo stavební úřady

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni , odbor epidemiologie

26. Kontaktní osoba

Plzeň město - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň sever - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň jih  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domažlice - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klatovy - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rokycany - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tachov - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 5.1.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situace


K R A J S K Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Skrétova 15, 325 12 Plzeň

Ž Á D O S T

o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

ŽADATEL (vyberte z uvedených možností) :

Fyzická osoba

jméno a příjmení ...................................................................................................................

zasílací adresa ......................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Fyzická osoba podnikající

jméno a příjmení ..................................................................................................................

dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání .................................................................

IČ ....................................................................................................................................

adresa místa podnikání...........................................................................................................

adresa pro doručování ............................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Právnická osoba

název, obchodní firma ............................................................................................................

IČ ....................................................................................................................................

adresa místa podnikání ..........................................................................................................

adresa pro doručování ............................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Zmocněnec k podání žádosti (pokud nežádá sám investor)

jméno a příjmení ..................................................................................................................

firma ................................................................................................................................

adresa ...............................................................................................................................

plná moc ze dne ...............................................................

Předmět žádosti (uveďte čeho se týká , o co se žádá) :

územní řízení (souhlas)      stavební řízení       ohlášení stavby      kolaudační souhlas       změna užívání       změna stavby před jejím dokončením      jiné řízení

název akce: ...............................................................................................................

druh stavby:....................................   účel stavby:..............................................

místo stavby:.................. č.p........parcl.číslo: ...............v kat. území........................

..................................................................................................................

Přílohy žádosti : projektová dokumentace ...ks, plná moc

Datum podání :

Kontaktní tel. :

Kontaktní email:

Podpis (razítko): ................................................

Název životní situace:

Získání odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Za správnost návodu odpovídá:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Odbor protiepidemický

Oddělení PNN + DDD

Skrétova 15, Plzeň

 

01. Identifikační číslo


02. Kód


03. Pojmenování (název) životní situace

Získání odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

 

04.  Základní informace k životní situaci

Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace se člení na:

A) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je podle potřeby povinna provádět každá osoba. Směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

B) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Z hlediska potřebné kvalifikace je tato činnost je rozčleněna do  tří kategorií:

1)  Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech může provádět fyzická osoba, která

a) dovršila věk 18 let,

b) absolvovala odborný kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu daném vyhláškou č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví  ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

c) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

2) Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která

a) absolvovala speciální mistrovský kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu vyhlášky č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

b) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají toxické nebo vysoce toxické látky a chemické přípravky může provádět fyzická osoba, která

a) dovršila věk 18 let,

b) absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu vyhlášky č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

c) podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

4) Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, při které se používají toxické nebo vysoce toxické látky a chemické přípravky může fyzická osoba, která má kvalifikaci ve smyslu odstavců 2) a 3) § 58 zákona č. 258/2000 Sb.

Upřesňující doplnění:

Předpokladem k přijetí do speciálního mistrovského kursu je absolvování odborného kursu  podle  odst. 1 písm. b) § 58 zákona č. 258/2000Sb.,nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu odst.1 písm.c) téhož zákona  a 5 let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Předpokladem přijetí do kursu podle odst. 3 písm. b) citovaného zákona- pro práci s toxickými a vysoce toxickými látkami a přípravky je absolvování odborného kursu podle odstavce 1 písm. b) nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu odstavce 1 písm. c).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat  žádost apod.)

Ke zkoušce v rozsahu základního kursu se může přihlásit fyzická osoba starší 18 let. pokud absolvovala příslušný kurs či jiným způsobem získala patřičné odborné znalosti (v takovémto případě doloží nabytí znalostí   v písemné formě zkušební komisi). Totéž platí  i pro zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu speciálního  mistrovského kursu či kursu pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky  Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci české republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zákona č. 18/2004, o uznávání odborné kvalifikace ve znění pozdějších předpisů

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ke zkoušce je možno se přihlásit podáním "Přihlášky ke zkoušce" u kteréhokoliv zkušebního místa na území České republiky.

V přihlášce ke zkoušce se uvede:

a) jméno, příjmení, popřípadě titul, adresa místa trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo,

b) délka a obsah odborné praxe,

c) obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti.

K přihlášce musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu, pokud ho osoba absolvovala

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlášku lze podat písemně poštou nebo osobním podáním žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

09. Kde,  s kým  a kdy životní situaci řešit

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň

Oddělení...PNN + DDD...............

telefon č.: 377155101.................                                               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


úřední hodiny KHS Plzeň:      pondělí    8.00 - 17.00       čtvrtek    8.00 - 14.00

úterý        8.00 - 14.00        pátek     8.00 -  14.00

středa       8.00 - 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný osobní doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

11.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Konkrétní forma formuláře není dána, žadatel musí v přihlášce ke zkoušce uvést údaje, jmenované v bodě 0.6

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání osvědčení se vybírá správní poplatek  ve výši 200,- Kč, který je stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Poplatek se vybírá formou kolkové známky a uchazeč jej musí mít s sebou ke zkoušce

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zkušební komise nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti vyrozumí uchazeče o jejím termínu, časovém rozvrhu a  místě konání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem je pouze žadatel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou požadovány znalosti v rozsahu příslušných kursů uvedených ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášku ke zkoušce může uchazeč zaslat elektronickou formou na adresu e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, vyhláška č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 o správních poplatcích. Pro práce v potravinářských a zemědělských provozech  je třeba splňovat i kvalifikační podmínku  podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění zákona č. 131/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, je orgán ochrany veřejného zdraví povinen o tom fyzickou osobu písemně vyrozumět. Proti nevydání osvědčení může fyzická osoba do 3 dnů ode dne doručení vyrozumění podat námitky. O námitkách rozhoduje nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy

Jak dlouhá je platnost osvědčení? Odpověď: osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. Před uplynutím doby jeho platnosti je možno podat přihlášku k nové zkoušce.

Jaká je forma zkoušky? Odpověď:  zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je písemný test. V případě, že uchazeč správně odpoví dvě třetiny otázek testu, postupuje k další části, tj. ústní zkoušce

22. Další informace

telefon: 377155101      RNDr. Ledvinka     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné také získat z jiných zdrojů

Z citovaných právních předpisů nebo na sekretariátu Sdružení DDD (Novotného lávka 5, Praha 1)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nelze specifikovat

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, odbor protiepidemický, pracoviště PNN + DDD

26. Kontaktní osoba

Doc. MUDr. Petr Pazdiora CSc...............vedoucí odboru protiepidemického...........KHS Plzeňského kraje

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

........................2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

........................2007

29.Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení

Nejsou nutná


Odborné konzultace s RNDr. Jiřím Ledvinkou

Od dubna 2009 je možnost odborných konzultací s RNDr. Jiřím Ledvinkou ( určování doneseného obtížného hmyzu, řešení problémů s jeho zvýšeným výskytem, možnosto dezinsekce a také deratizace.

Kde: Plzeň, Skrétova 15, dvorní trakt, oddělení PNN a DDD
kdy: každé sudé pondělí 12,00 - 14,00 hod.

Léto a pitný režim

Jaké množství tekutin máme vypít?

Voda tvoří podstatnou část lidského těla (u dospělých jedinců cca 60 %); kromě celé řady jiných funkcí pomáhá regulovat tělesnou teplotu a zabraňuje tak přehřívání našeho organizmu (úpal).

Množství tekutin, které by měl dospělý jedinec zkonzumovat se za běžných klimatických podmínek se nachází v rozmezí 2 (ženy) až 2,5 (muži) litrů tekutin za den, přičemž 80 % tohoto množství by mělo pocházet z nápojů (tj. 1,6 a 2 l).

Množství tekutin, které by měly za běžných klimatických podmínek zkonzumovat děti:

od 2 do 3 let 1,3 litru tekutin,

od 4 do 8 let 1,6 litru tekutin,

od 9 do 13 let 1,9 (dívky) – 2,1 (chlapci) litru tekutin,

(děti od 14 let jsou považovány za dospělé).


Mezi hlavní faktory, které potřebné množství tekutin ovlivňují, například patří:

 • náš zdravotní stav,
 • běžné aktivity, které během dne provozujeme,
 • sportovní aktivity,
 • prostředí, v němž se nacházíme (horký suchý vzduch apod.)

Důležité pravidlo!

Tekutiny, které ztratíme, bychom měli zase zpátky přijmout!

 

Musíme také pamatovat, že:

Dětský organismus je mnohem citlivější na ztráty tekutin, než organismus dospělého člověka, a také je k nim náchylnější.

Čím je dítě menší, tím relativně větší má jeho organismus obsah vody a zároveň vyšší nároky na příjem tekutin. Dítě má v porovnání s dospělými také větší tělesný povrch a i povrch dýchacích cest, kterými se voda z těla také ztrácí.

Pozor!

Na přehřátí dítěte při aktivním sportování anebo při hře, pohlídejte, aby se dítě pro velký zápal ze hry nezapomínalo pořádně napít!

Pocit žízně je u některých jedinců oslabený!

Zvláště u lidí starších! Nižší pocit žízně mívají často také ženy.

Za běžných klimatických podmínek ztrácí naše tělo asi 1,85 – 2,6 litrů tekutin denně, a to močí, dýcháním či pocením. Teplé letní počasí, které nás nyní provází, riziko dehydratace ještě zvyšuje, neboť právě pomocí zvýšeným pocením snižujeme teplotu našeho těla.

Dehydratace, nízký obsah vody v těle, ohrožuje náš fyzický i psychický výkon. Může zhoršovat zdravotní stav jedince či průběh onemocnění.

V souvislosti s tímto doporučujeme:

 • omezit tělesnou zátěž a pohybovou aktivitu, která je spojena se zvýšením vnitřní teploty (zahřátím) organismu a tím pádem i zvýšenou ztrátou tekutin,
 • nepobývat na přímém slunci v poledních hodinách, nosit pokrývku hlavy (šátek, kšiltovku),
 • nenechávat děti v autech na parkovištích,
 • nenechávat děti v kočárku na přímém slunci,
 • při chronickém onemocnění dýchacích cest a onemocnění srdce a cév omezit vycházky,
 • zejména pak v poledních a odpoledních hodinách,
 • místnosti nejlépe větrat ve večerních, nočních a ranních hodinách.

K nejvhodnějším nápojům, které můžeme využívat ke stálé konzumaci, patří obyčejná pitná voda z vodovodu, vody balené (kojenecké, pramenité či slabě mineralizované přírodní vody bez oxidu uhličitého), neslazené a ne moc silné čaje (zelené), vodou ředěné ovocné či zeleninové cukrem nepřislazované přírodní šťávy.

Vhodnými zdroji tekutin jsou také ovoce a zelenina jako například rajčata, okurky, melouny, jahody nebo citrusy.

Slazené nápoje (limonády, kolové nápoje, či slazené ovocné nápoje) nejsou vhodným zdrojem tekutin, protože obsažený cukr zvyšuje pocit žízně! Navíc jimi přijímáme zbytečně velké množství energie, které často ani nevyužijeme.

Bylinné čaje by se měly pít slabé a střídat druhy bylin, z nichž jsou připravovány. Případně je možné volit různé směsi bylin a rozhodně je nepít denně. Důvodem k tomu jsou léčivé účinky bylin, které by mohly negativně ovlivnit náš zdravotní stav. Obzvláště pozor by si měli dát lidé, kteří trpí nějakým onemocněním a pití různých bylinných čajů konzultovat se svým lékařem! Čtěte také pozorně návody k jejich použití!

Pro doplnění příjmu tekutin můžeme využít středně mineralizované přírodní vody. Dospělý jedinec by jich ovšem neměl vypít více než 500 ml za den, dítě samozřejmě o méně. Zároveň by se měly různé druhy tohoto typu vody střídat, a to z důvodu jejich rozdílného a mnohdy nevyváženého obsahu minerálních látek. Silně mineralizované přírodní vody by dospělí měli konzumovat jen výjimečně a v omezeném množství. V případě dětí se jedná o naprosto nevhodný zdroj tekutin. Informaci o tom, o jaký druh vody se jedná, nalezneme na etiketě láhve, neboť každá musí být v souladu s příslušnou legislativou náležitě označena. Léčíte-li se pro nějakou nemoc doporučujeme vám opět se o tom, zda vůbec, či případně jaké druhy a množství mineralizovaných přírodních vod můžete vypít, poradit s vaším lékařem. Některé mineralizované přírodní vody nemusí být pro vás totiž vůbec vhodné .

U velmi oblíbených bublinkových nápojů, které jsou sycené oxidem uhličitým, je třeba myslet také na to, že mohou také citlivějším jedincům způsobit různé zdravotní obtíže (např. nevolnost, průjmy či nadýmání).

V přílohách s názvem Pitný režim a Jak se vyrovnat s mimořádnými klimatickými podmínkami, naleznete další důležité informace.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Sekce náměstka pro ochranu
a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR

Podrobnější informace můžete nalézt zde:

pitny_rezim.png klimaticke_podminky.PNG

 

Přílohy

Aktuální doporučení - PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PŘI ZÁPLAVÁCH

Zde naleznete základní pravidla, která je třeba dodržovat z hlediska ochrany zdraví v povodních zasažených oblastech. Jedná se o primární hygienická doporučení pro úklid zaplavených obydlí, použití potravin z těchto oblastí, pravidla pro likvidaci plísní, desinfekce oděvů a prádla apod. V druhém z přiložených souborů jsou uvedeny rizikové faktory leptospirózy (infekce přenášená mj. kontaminovanou vodou) a doporučené postupy prevence. V třetím souboru pak doporučení pro provozovatele venkovních hracích ploch pro děti a mladistvé k realizaci před uvedením zařízení do provozu po povodních s cílem snížit riziko  vzniku infekčních nemocí a jiných poškození zdraví.

Průběžně aktualizováno.

Oznamování závažných nežádoucích ůčinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)

V souladu s ustanovením článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena pro odpovědné osoby a distributory povinnost neprodleně oznámit závažné nežádoucí účinky kosmetických přípravků orgánu dozoru, v ČR tedy místně příslušné krajské hygienické stanici.
K usnadnění výše popsané oznamovací povinnosti odpovědným osobám a distributorům naleznete v přílohách následující materiály:
• Přehlednou prezentaci problematiky ve formátu pdf včetně popisu zhodnocení příčinné souvislosti (viz příloha : soubor „Kosmetovigilance“)
• Úplný manuál Evropské komise (soubor „SUE Reporting Guidelines“) v originálním anglickém znění (viz příloha)
• Český manuál vypracovaný Evropskou komisí (soubor „Kosmetovigilance-manuál“), který ale neobsahuje překlad přílohy č. 1 věnované zhodnocení příčinné souvislosti. Tato problematika je pojednána v originálním anglickém znění nebo v přehledné prezentaci v pdf (viz příloha).
• Formulář A pro hlášení závažného nežádoucího účinku (viz příloha)
Přílohy:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni