+ žádost o přijetí do služebního poměru – řadový zaměstnanec

+ žádost o přijetí do služebního poměru – představený

+ příloha č. 2 – čestné prohlášení dle 451-1991

Stanovení nebezpečného výrobku:

Epson 15150 – https://www.epson.cz/cs_CZ/support/sc/epson-l15150/s/s1769


Add-Computer -ComputerName $env:COMPUTERNAME -OUPath „OU=Computers,OU=PL,OU=KHS,DC=int,DC=mznet,DC=cz“ -DomainName int.mznet.cz -Server hplads01.int.mznet.cz -PassThru

https://mx.khsplzen.cz/SOGo/dav/kalendar@khsplzen.cz/Calendar/personal/


In tab Obecné:


Název serveru: LDAP MAIL
Adresa serveru: mx.khsplzen.cz
Základní rozlišovací jméno:
domainName=khsplzen.cz,o=domains,dc=khsplzen,dc=cz

Číslo portu: 389
Přesné rozlišovací jméno:
mail=jméno.příjmení@khsplzen.cz,ou=Users,domainName=khsplzen.cz,o=domains,dc=khsplzen,dc=cz
jméno.příjmení nahradit daným uživatelem


In tab Rozšířené:


Nevracet víc neż: 100
Rozsah: Podstrom
Prohledávací filter:
(&(enabledService=mail)(enabledService=deliver)(enabledService=displayedInGlobalAddressBook)(|(objectClass=mailList)(objectClass=mailAlias)(objectClass=mailUser)))
Způsob přihlášení: Jednoduché

Testování nastavení.
Přepnout na tab Režim Offline, kliknout na tlačítko Stáhnout.
Na výzvu hesla pro LDAP server, vložit heslo mailového účtu.
Při správném nastavení Bind a hesla, se ukáže „Replikace úspěšně ukončena“.