Při zajišťování kvalitního technického zázemí a všech činností související s ekonomickou stránkou činnosti KHS PK plní po stránce technické, organizační a ekonomické zejména tyto úkoly:

 •  zpracovává roční rozpočet KHS PK a sleduje jeho čerpání
 •  zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů
 •  zodpovídá za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků
 •  rozpracovává na podmínky KHS PK předpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti
 •  zabezpečuje úkoly vnitřní finanční kontroly KHS PK
 •  zajišťuje provoz organizace v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek
 •  zabezpečuje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb
 •  zabezpečuje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických zařízení včetně výpočetní techniky
 •  zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu kontrol na ekonomicko provozním odboru
 •  zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku
 •  kontroluje hospodárnost a legálnost využívání technických prostředků KHS PK
 •  vede evidenci objednávek a smluv
 •  plní úkoly na úseku finančního a mzdového účetnictví