Protiepidemické oddělení

Epidemiologie je lékařské odvětví zabývající se studiem faktorů ovlivňujících zdraví a nemocnost obyvatelstva, v našich podmínkách především přenosnými chorobami. Protiepidemické oddělení v rámci státního zdravotního dozoru

 • vykonává státní dohled nad infekčními chorobami, včetně TBC a PN
 • provádí opatření v ohnisku nákazy k zabránění přenosu na další osoby a k ochraně osob, které již byly v
 • kontaktu s nemocným
 • vydává karanténní opatření osobám pracujícím v epidemiologicky závažných činnostech
 • nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob
 • určuje zdravotnická zařízení, která provedou protiepidemická opatření
 • spolupracuje s dalšími správními úřady k zamezení šíření nákaz
 • provádí šetření při výskytu profesionálních nákaz infekčního typu
 • vydává nařízení o lékařském dohledu při poranění předměty kontaminovanými biologickým materiálem
 • sleduje proočkovanost dětí
 • sleduje drogovou problematiku v kraji
 • vede evidenci a provádí opatření při poranění zvířetem

  Hygiena zdravotnických zařízení

  Obor, který se zabývá specifickou hygienicko-epidemiologickou problematikou ve zdravotnických zařízení. Hlavním cílem je předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz.

  • usměrňuje činnost osob poskytujících zdravotní péči ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních
  • schvaluje provozní řády zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
  • zabývá se prevencí a represí infekcí spojených se zdravotní péčí
  • provádí analýzu výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí a řídí protiepidemická opatření při vzniku epidemie
  • provádí odborné posuzování projektové dokumentace při rekonstrukci a výstavbě zdravotnických zařízení
  • řeší podněty veřejnosti v souvislosti s hygienickými nedostatky ve zdravotnických zařízeních
  • kontroluje provádění desinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních

   Desinfekce Desinsekce Deratizace

   Činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

   • řeší podněty fyzických a právnických osob v oblasti ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (dále jen „DDD“)
   • spolupracuje s dalšími orgány státní správy a bytových samospráv při řešení problémů v oblasti DDD
   • provádí metodické vedení fyzických a právnických osob činných v oblasti DDD
   • podílí se na ověřování odborné způsobilosti osob provádějících speciální ochrannou DDD
   • provádí kontrolu úrovně a účinnosti prováděných DDD prací
   • provádí monitoring výskytu infikovaných klíšťat v rekreačních oblastech Plzeňského kraje a v oblastech Plzeňského kraje s hlášením onemocnění klíšťovou encefalitidou