Správní odbor zajišťuje veškerou právní, personální a dokumentačně-archivační agendu správního úřadu, za účelem kvalitního výkonu státní správy. Vedle toho zajišťuje i komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu, včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným prvkem v rámci řídicího systému. Rovněž zabezpečuje IT podporu a servis zařízení i technologií v rámci chodu úřadu. Správní odbor plní zejména tyto úkoly:

V oblasti právní 

 • samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS PK, včetně zastupování úřadu před soudy a jinými orgány
 • vede přestupková řízení o uložení pokuty podle věcné a místní příslušnosti KHSPK dané platnými právními předpisy, vyjma příkazního řízení na místě
 • připravuje a reviduje smlouvy k provozu a správě majetku KHS PK
 • zpracovává služební a vnitřní předpisy KHS PK a garantuje správnost základních dokumentů včetně kolektivní smlouvy po právní stránce
 • poskytuje řediteli a zaměstnancům úřadu právní konzultace a právní analýzy problémů
 • aktivně se účastní státních kontrol, jednání či místních šetření
 • komunikuje s nadřízenými orgány i ostatními orgány státní správy a samosprávy, kanceláří ombudsmana apod.
 • zajišťuje činnosti kárné komise a škodní komise
 • zajišťuje činnosti tzv. prošetřovatele protiprávního jednání
 • provádí vnitřní kontrolní činnost zákonnosti vydávání právních aktů a procesních postupů odborných úseků KHS PK
 • poskytuje důležitou metodickou právní činnost vůči zaměstnancům. Například tvorbu a aplikaci nových vzorů právních aktů, školení zaměstnanců, seznamování s novelami právních předpisů a s novou legislativou

V oblasti personální 

 • vede osobní spisy zaměstnanců a státních zaměstnanců
 • zajišťuje komplexní úkony spojené s přijetím nových zaměstnanců, resp. s ukončením služebního/pracovního poměru, s průběhem pracovního poměru. Například rozhodnutí, pracovní smlouvy, DPP, DPČ, souhlasy, dotazníky, evidenční listy, zápočtové listy, adaptační plány, hodnotící zprávy, platové výměry, služební průkazy, pověření, oprávnění, dohody o hmotné odpovědnosti
 • zajišťuje evidenci a vysílání zaměstnanců na zdravotní prohlídky. Například vstupní, periodické, mimořádné
 • zajišťuje provádění výběrových řízení na volná služební a pracovní místa
 • připravuje správní rozhodnutí a jiné právní akty dle zákona o státní službě. Například přijímaní do služebního poměru, platové změny v důsledku služebních hodnocení či dosažení započitatelné praxe, zařazení mimo výkony služby, platové změny v důsledku zastupování, odměňování za práci, odměny při životních a pracovních výročích
 • provádí agendu spojenou s výkonem odborných praxí studentů a lékařů
 • zajišťuje kompletní vzdělávací agendu KHS PK. Například vzdělávací plány, evidence kurzů a školení, e-learningové vzdělávání, organizace vlastní odborné konference KHS PK
 • má na starosti agendu úřednických zkoušek
 • zabezpečuje kompletní práce s personálními elektronickými systémy a s rejstříkem státních zaměstnanců ISoSS
 • zpracovává systemizace služebních a pracovních míst KHS PK
 • komunikace s nadřízenými orgány (ministerstvy) ve formě podávání zpráv, tabulkových přehledů či dotazníků
 • realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky

V oblasti dokumentační  

 • odpovídá za komplexní zajištění spisové služby a předarchivní péče o písemnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů, včetně koordinace a metodické činnosti na územních pracovištích KHS PK
 • zajišťuje systém manipulace s dokumenty s cílem zabezpečení pohotovosti a kompletnosti toku informací v řídící činnosti KHS PK, zabránění svévolnému a neodbornému vyřazování písemností a zajištění veškerých písemností trvalé dokumentární hodnoty v archivní úschově KHS PK
 • zajišťuje evidenci došlé pošty a přípravu pošty k odeslání, zajišťuje chod podatelny, vede spisovnu a skartaci písemností

V oblasti IT 

 • zajišťuje správnou funkčnost operačních systémů a jejich nadstaveb, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení databází, kancelářských a ostatních aplikací pro koncového uživatele
 • zajišťuje správu, funkčnost a bezpečnost lokálních počítačových sítí a VPN
 • provádí monitorování a diagnostiku sítí, definování a přidělování adres a práv jednotlivým uživatelům
 • odpovídá za bezpečnost dat na serverech, zálohování dat, antivirovou kontrolu a aktualizace virových databází pro jednotlivé uživatele
 • zabezpečuje servis a opravy veškeré výpočetní techniky KHS PK
 • provádí instalace nové výpočetní techniky a programového vybavení

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni zveřejňuje služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2023 ze dne 3. října 2023, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Pravidly stanovenými tímto služebním předpisem se při výkonu státní služby řídí státní zaměstnanci zařazení ve služebním úřadu Krajské hygienická stanici Plzeňského kraje.

Etický kodex státního zaměstnance

Určení příslušné osoby ve smyslu zákona č. 171-2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)