Správní odbor zajišťuje veškerou právní, personální a dokumentačně-archivační agendu správního úřadu, za účelem kvalitního výkonu státní správy. Vedle toho zajišťuje i komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu, včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným prvkem v rámci řídicího systému. Rovněž zabezpečuje IT podporu a servis zařízení i technologií v rámci chodu úřadu. Správní odbor plní zejména tyto úkoly:

V oblasti právní 

 • samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS PK, včetně zastupování úřadu před soudy a jinými orgány
 • vede přestupková řízení o uložení pokuty podle věcné a místní příslušnosti KHSPK dané platnými právními předpisy, vyjma příkazního řízení na místě
 • připravuje a reviduje smlouvy k provozu a správě majetku KHS PK
 • zpracovává služební a vnitřní předpisy KHS PK a garantuje správnost základních dokumentů včetně kolektivní smlouvy po právní stránce
 • poskytuje řediteli a zaměstnancům úřadu právní konzultace a právní analýzy problémů
 • aktivně se účastní státních kontrol, jednání či místních šetření
 • komunikuje s nadřízenými orgány i ostatními orgány státní správy a samosprávy, kanceláří ombudsmana apod.
 • zajišťuje činnosti kárné komise a škodní komise
 • zajišťuje činnosti tzv. prošetřovatele protiprávního jednání
 • provádí vnitřní kontrolní činnost zákonnosti vydávání právních aktů a procesních postupů odborných úseků KHS PK
 • poskytuje důležitou metodickou právní činnost vůči zaměstnancům. Například tvorbu a aplikaci nových vzorů právních aktů, školení zaměstnanců, seznamování s novelami právních předpisů a s novou legislativou

V oblasti personální 

 • vede osobní spisy zaměstnanců a státních zaměstnanců
 • zajišťuje komplexní úkony spojené s přijetím nových zaměstnanců, resp. s ukončením služebního/pracovního poměru, s průběhem pracovního poměru. Například rozhodnutí, pracovní smlouvy, DPP, DPČ, souhlasy, dotazníky, evidenční listy, zápočtové listy, adaptační plány, hodnotící zprávy, platové výměry, služební průkazy, pověření, oprávnění, dohody o hmotné odpovědnosti
 • zajišťuje evidenci a vysílání zaměstnanců na zdravotní prohlídky. Například vstupní, periodické, mimořádné
 • zajišťuje provádění výběrových řízení na volná služební a pracovní místa
 • připravuje správní rozhodnutí a jiné právní akty dle zákona o státní službě. Například přijímaní do služebního poměru, platové změny v důsledku služebních hodnocení či dosažení započitatelné praxe, zařazení mimo výkony služby, platové změny v důsledku zastupování, odměňování za práci, odměny při životních a pracovních výročích
 • provádí agendu spojenou s výkonem odborných praxí studentů a lékařů
 • zajišťuje kompletní vzdělávací agendu KHS PK. Například vzdělávací plány, evidence kurzů a školení, e-learningové vzdělávání, organizace vlastní odborné konference KHS PK
 • má na starosti agendu úřednických zkoušek
 • zabezpečuje kompletní práce s personálními elektronickými systémy a s rejstříkem státních zaměstnanců ISoSS
 • zpracovává systemizace služebních a pracovních míst KHS PK
 • komunikace s nadřízenými orgány (ministerstvy) ve formě podávání zpráv, tabulkových přehledů či dotazníků
 • realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky

V oblasti dokumentační  

 • odpovídá za komplexní zajištění spisové služby a předarchivní péče o písemnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů, včetně koordinace a metodické činnosti na územních pracovištích KHS PK
 • zajišťuje systém manipulace s dokumenty s cílem zabezpečení pohotovosti a kompletnosti toku informací v řídící činnosti KHS PK, zabránění svévolnému a neodbornému vyřazování písemností a zajištění veškerých písemností trvalé dokumentární hodnoty v archivní úschově KHS PK
 • zajišťuje evidenci došlé pošty a přípravu pošty k odeslání, zajišťuje chod podatelny, vede spisovnu a skartaci písemností

V oblasti IT 

 • zajišťuje správnou funkčnost operačních systémů a jejich nadstaveb, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení databází, kancelářských a ostatních aplikací pro koncového uživatele
 • zajišťuje správu, funkčnost a bezpečnost lokálních počítačových sítí a VPN
 • provádí monitorování a diagnostiku sítí, definování a přidělování adres a práv jednotlivým uživatelům
 • odpovídá za bezpečnost dat na serverech, zálohování dat, antivirovou kontrolu a aktualizace virových databází pro jednotlivé uživatele
 • zabezpečuje servis a opravy veškeré výpočetní techniky KHS PK
 • provádí instalace nové výpočetní techniky a programového vybavení