Aktualizováno: 25. 8. 2020 9:22

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO ČINNOST ODBORU HOK PVZ

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

Prováděcími právními předpisy k zákonu jsou:

Vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyh.č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody

Vyhl.č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a koupališť

Vyhl.č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhl.č. 561/2006 Sb. o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

Vyhl.č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací službu a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhl.č.490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech veřejného zdraví

Vyhl.č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Související právní předpisy:

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Zákon č. 254/2011 Sb., o vodách (vodní zákon)

Zákon č. 274/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

Zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zák.č. 255/12 Sb.,  o kontrole (kontrolní řád)