Aktualizováno: 22. 5. 2020 10:34

Veřejné zdraví je úroveň zdraví veřejnosti na daném území a věda zlepšování lidského zdraví skrze organizované snahy a informovaná rozhodnutí společnosti, organizací, veřejných a privátních sfér, komunit a jednotlivců. Světová zdravotnická organizace Organizace spojených národů definuje veřejné zdraví nikoli jako absenci chorob, ale jako „stav úplného tělesného, duševního a sociálního blahobytu“.

Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.

Vláda České republiky schválila v r. 2019 Strategický rámec – Zdraví 2030. Tento dokument řeší, jak má být zdraví české populace rozvíjeno a věnuje se faktorům, které ho ovlivňují, a navrhuje řešení. Klade si za cíl být základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a měl by udávat směr rozvoje péče o zdraví obyvatel ČR pro příští desetiletí.

Zdraví je determinováno řadou faktorů, jako jsou osobní, společenské a ekonomické faktory a faktory životního prostředí, které jsou vzájemně se ovlivňujícími proměnnými, a zároveň významně ovlivňují a určují zdravotní stav jedince, skupiny lidí nebo společnosti. Zahrnují sociální, ekonomické a fyzické prostředí jedince, stejně jako jeho individuální charakteristiky a chování.

Strategický rámec Zdraví 2030 formuluje následující strategické cíle:

 1. Zlepšení zdravotního stavu populace
 2. Optimalizace zdravotnického systému
 3. Podpora vědy a výzkumu

Strategický cíl 1) zahrnuje dva specifické cíle. Prvním z nich je reforma primární péče (postupná proměna a posílení primární péče tak, aby byla schopna poskytovat v maximálním rozsahu co nejširší a kvalitní péči snadno dostupnou pacientovi), druhým primární a sekundární prevence nemocí, zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví (snížit v populaci rizikové chování a vliv rizikových faktorů, posílení screeningových programů).

Strategický cíl 2) zahrnuje čtyři specifické cíle. Prvním z nich je implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví (hlavním motivem pro zařazení tohoto cíle jsou demografické údaje o stárnutí české populace a o rostoucím podílu chronicky nemocných pacientů). Dalšími třemi specifickými cíli jsou personální stabilizace resortu zdravotnictví, digitalizace zdravotnictví a optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví.

Krajské hygienické stanici náleží v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví podle § 82, odst. 2, písm. t) a u) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů :

 • provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek
 • iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
 • spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu
 • zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
 • zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu

Činnost oddělení podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje bude zaměřena na:

 • Účast při tvorbě zdravotní politiky v plzeňském regionu.
 • Spolupráce s dalšími subjekty při realizaci celostátních a regionálních programů primární prevence.
 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem na realizaci projektů podpory zdraví a monitoringu
 • Spolupráce při tvorbě koncepcí v rámci komunitních programů: Zdravé město, Škola podporující zdraví.
 • Vypracování oponentských posudků k žádostem o poskytnutí státní dotace MZČR na realizaci projektů podpory zdraví, projektů protidrogové prevence a projektů řešení problematiky HIV/AIDS.
 • Besedy, přednášky a semináře pro vybrané cílové skupiny.