V měsíci květnu 2022 proběhla v Táboře odborná konference „Pitná voda“, které se zúčastnili i pracovníci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS). Tato konference má dlouhodobě vysokou odbornou úroveň a v tomto roce mezi nejzajímavější patřil blok přednášek, který se týkal obsahu hořčíku (dále jen Mg) a vápníku (dále jen Ca) v pitné vodě a jejich vlivu na lidské zdraví. Proto jsme připravili následující sdělení, aby se s tématem mohla seznámit i veřejnost. Sdělení vychází z odborných přednášek, které na konferenci prezentovali:

Doc.RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. a kol. – Vliv Ca a Mg v podzemní pitné vodě na zdravotní stav obyvatel Slovenské republiky

Doc.RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. a kol. – Obohacování pitné vody o Ca a Mg na úpravně vody Devičie

Mgr.Veronika Cvečková, Ph.D. a kol. – Zdravotní stav obyvatelstva SR v závislosti na různé tvrdosti pitné vody

MUDr. František Kožíšek, CSc. – Proč nemá být pitná voda ani moc měkká, ani moc tvrdá

Pitná voda dodávaná spotřebitelům musí splňovat zákonem stanovené limitní hodnoty pro mikrobiologické, chemické a fyzikální ukazatele. Jsou stanoveny maximální možné koncentrace pro různé druhy kontaminantů, které mohou být nebezpečné a škodlivé pro zdraví uživatelů. Zatímco tyto druhy kontaminujících látek jsou velmi přísně regulované, méně pozornosti se věnuje regulaci biogenních (esenciálních) prvků jako jsou Ca, Mg, sodík, draslík, fluor. A to přesto, že výzkumy provedené v posledních 50 – 70 letech potvrdily, že obsah Ca a Mg v pitné vodě má významný vliv na lidské zdraví. Dokonce již v r. 1870 studoval zdravotní rada Londýna vztah mezi úmrtností a celkovou tvrdostí vody (jako tvrdost vody se označuje součet koncentrací Ca a Mg). Z výzkumů vyšlo najevo, že v oblastech zásobovaných měkkou pitnou vodou umírali lidé na kardiovaskulární onemocnění častěji, než v oblastech s tvrdou vodou (potvrzuje zlidovělé rčení „MĚKKÁ VODA – TVRDÉ ARTERIE“). I v posledních letech provedené epidemiologické studie tento fakt potvrzují. Příjem esenciálních prvků stravou je jistě významný, ale i přes dostatečný příjem těchto prvků v potravě se nedostatek Ca a Mg v pitné vodě může negativně projevit na zdraví spotřebitelů.  Přitom denní příjem esenciálních prvků z pitné vody tvoří obvykle cca 10 % celkového denního příjmu. Velký význam pitné vody jako zdroje Ca a Mg spočívá v tom, že v pitné vodě jsou Ca i Mg přítomny v iontové formě, proto se v zažívacím traktu lépe vstřebávají a jsou tak pro tělo lépe využitelné. V potravě jsou oba prvky většinou vázány v nějakých komplexech, tepelnou úpravou se mohou vyluhovat, atd. Příjem Ca a Mg pitnou vodou může tak být jazýčkem na vahách, který může zdravotní stav přiklonit na stranu zdraví místo nemoci.

Tvrdost vody kromě zdravotního aspektu má i svůj aspekt technický, neboť významně ovlivňuje účinek vody na materiál potrubí a další materiály, které do styku s pitnou vodou přicházejí. Měkká voda způsobuje korozi potrubí, zejména ocelového, tvrdá voda způsobuje tvorbu vodního kamene, zejména v ohřívačích vody. Při používání tvrdé vody spotřebujeme také větší množství mýdla a čistících prostředků či chemikálií.

Jaký by tedy měl být obsah Ca a Mg v pitné vodě? Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, stanovuje požadavky na pitnou vodu, prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 252/2004 Sb. o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, stanovuje ukazatele jakosti a jejich hygienické limity.  Pro Ca je jako mezná hodnota (minimum) stanoven obsah 30 mg/l, doporučená hodnota je 40 – 80 mg/l. U Mg je mezná hodnota 10 mg/l, doporučená hodnota 20 – 30 m/l. Pro tvrdost je doporučená hodnota 2 – 3,5 mmol/l.  Vyhláškou stanovená minimální hodnota u Mg 10 mg/l je hranicí, kdy se začíná výrazněji projevovat pozitivní vliv na kardiovaskulární onemocnění. Minimální žádoucí obsah Ca je potom 20 – 30 mg/l, což je v souladu s vyhláškou. Ovšem požadavek na obsah Ca a Mg z hlediska zdravotního se nekryje s požadavkem technickým, proto je nutné hledat kompromis mezi nimi. Provozovatelé vodovodů a úpraven vody mají a znají technické možnosti úpravy vody měkké i tvrdé. Státní zdravotní ústav připravuje informační leták pro širokou veřejnost o významu obsahu Ca/Mg v pitné vodě a co dělat při jejich nízkém či vysokém obsahu.

Na Slovensku se rozhodli v poznatky o vlivu obsahu Ca/Mg v pitné vodě na zdraví obyvatelstva potvrdit provedením epidemiologické studie. Na studii se podíleli pracovníci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Regionálného úradu verejného zdravotníctva Zvolen. Náhodným výběrem byly vybrány dvě skupiny obcí, které byly zásobovány pitnou vodou veřejnými vodovody, jedna skupina vodou měkkou, druhá skupina vodou tvrdou. V každé skupině bylo více jak 50 000 obyvatel. Pro obě skupiny bylo sestaveno 96 zdravotních indikátorů, dále byla skupina dělena podle věku a pohlaví. Do závěrečného vyhodnocení bylo vybráno 13 nejdůležitějších zdravotních indikátorů (hodnocené období 1994 – 2008).  Do skupiny obcí „měkká voda“ byly vybrány ty, kde obsah Ca byl 30 mg/l a nižší, obsah Mg byl 10 mg/l a nižší. Do skupiny „tvrdá voda“ byly zařazeny vodovody s obsahem Ca 50 mg/l a vyšším, obsah Mg 25 mg/l a vyšší. Každá vybraná obec měla více jak 500 a méně než 5000 obyvatel, a to z důvodů nejvyrovnanějších zdravotních indikátorů. Z porovnání průměrných hodnot obsahu Ca/Mg u obou typů vod vyplynulo, že v obcích skupiny „tvrdá vod“ jsou obsahy obou prvků téměř čtyřnásobně vyšší. Zdravotní indikátory byly sestaveny na základě Mezinárodního katalogu nemocí tak, aby všechny indikátory byly mezinárodně porovnatelné. Příklady zvolených indikátorů – očekávaná doba dožití, relativní úmrtnost na 100 000 obyvatel u chorob zhoubné nádory, oběhové nemoci, dýchací soustava, trávicí soustava, procento předčasných úmrtí atd. Všechny zdravotní indikátory byly porovnány mezi oběma skupinami obcí a s průměrem Slovenské republiky. Při porovnání vstupních údajů zdravotních ukazatelů u obou skupin bylo na první pohled zřejmé, že u skupiny „měkká voda“ je téměř 2 x vyšší četnost výskytu hodnoceného typu onemocnění než u skupiny „tvrdá voda“.

 Očekávaná délka dožití u skupiny „měkká voda“ je o cca 4,5 roky nižší než u skupiny „tvrdá voda“. Hlavní příčina úmrtí na Slovensku – kardiovaskulární onemocnění (přibližně 50 % všech úmrtí), je o 56 % vyšší u skupiny „měkká voda“. Podobně to platí i pro druhou nejčastější příčinu úmrtí, což jsou onkologická onemocnění, kde je rozdíl mezi oběma skupinami 62 %. Největší rozdíly v relativní úmrtnosti byly pozorovány u onemocnění trávicí a dýchací soustavy, kde rozdíl činil více než 100 %.  Ve všech zdravotních indikátorech skupina obcí „měkká voda“ je horší než celoslovenský průměr, skupina „tvrdá voda“ je lepší než celoslovenský průměr. Zpracovatelé studie dále testovali statistickou významnost rozdílů zdravotních ukazatelů u obou skupin. Podle výsledků testu jsou všechny uvedené rozdíly v testovaných zdravotních ukazatelích obou vyčleněných skupin obcí vysoce statisticky významné, a jen v případě zdravotního ukazatele procenta předčasných úmrtí byla potvrzena ověřená statistická významnost na víc jak 95 %. Pokud bylo zprůměrováno všech 13 zdravotní indikátorů, tak zdravotní indikátory u skupiny „tvrdá voda“ jsou v průměru o 62 % lepší než u skupiny obcí „měkká voda“. Výsledky uvedené ve slovenské studii potvrdily závěry i dalších studií provedených ve světě. Deficitní obsah Ca/Mg v pitné vodě působí negativně na zdraví lidí. Tento deficit však zřejmě nepůsobí na každého jedince stejně. Zpracovatelé studie doporučují, aby Světová zdravotnická organizace limitovala obsahy Ca/Mg v pitné vodě.