Kontroly ubytoven na Tachovsku
Pijavice
Kde hledat zdravotnické informace
Konference PREVON – dostupnost a kvalita programů prevence
Kontroly ubytoven 21. 2. 2023
Kontroly ubytoven 7.6.2023
Zdravotní gramotnost
Obsah hořčíku a vápníku v pitné vodě a jejich vliv na zdraví
Podpora veřejného zdraví
Stručná informace o činnosti za rok 2019
Stručná informace o činnosti ra rok 2020
Stručná informace o činnosti za rok 2021
Stručná informace o činnosti za rok 2022
Stručná informace o činnosti za rok 2023
Přehled platných právních předpisů pro činost odboru HOK PVZ
Monitorovací kalendář a seznam přírodních koupališť pro koupací sezónu 2020
Využití vířivek v MŠ

Odbor hygieny obecné a komunální vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy v oblasti péče o životní podmínky v následujících oblastech:

  • hygienické požadavky na vodu
  • povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody
  • výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, chemické přípravky, úpravny vody a vodárenské technologie
  • koupaliště, bazény, sauny, koupací oblasti
  • vnitřní prostředí staveb
  • výkon činností epidemiologicky závažných (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetika, rekondiční a regenerační služby; činnosti , při kterých je porušována integrita kůže – tetováže, piercing, permanentní make-up …)
  • ubytovací služby
  • ochrana před hlukem, vibracemi v mimopracovním prostředí
  • odpady
  • pohřebnictví

Plní úkoly dotčeného správního úřadu při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy. Zpracovává stanoviska pro potřeby řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, která jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.

Vydává vyjádření podle zákonů č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.

V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost dle §19 odst. 4 zák. č. 258/2000 Sb.

Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních podmínek (hluk, voda apod. )

Odbor hygieny obecné a komunální úzce spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu.