Informace k nakládání s odpady ze zdravotnictví

Informace k nakládání s odpady ze zdravotnictví

Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

V souladu s ust. § 89 odst. 1 a § 155 odst. 8 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., jsou poskytovatelé zdravotních služeb, coby původci odpadů ze zdravotní péče, s účinností od 1.1.2023 povinni zpracovat Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví dle Přílohy č. 48 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a začlenit je do provozního řádu.

Pokyny pro nakládání s odpady jsou nedílnou součástí provozního řádu. V případě již schváleného provozního řádu je možno tyto pokyny předložit KHS ke schválení formou žádosti o změnu provozního řádu.

Ke stažení:

vzor – Pokyny pro nakládání s odpady

vzor – Identifikační list nebezpečného odpadu

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro přepravu nebezpečných odpadů ze zdravotní a veterinární péče z hlediska požadavků evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR