Pro zajištění ochrany zdraví účastníků organizovaných letních dětských rekreací (dále jen „LDR“) v sezóně 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dokument stanovující hygienicko-protiepidemická opatření. Tento dokument je k dispozici na internetovém odkazu  https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/ a  v příloze. Dále testování účastníků ZA a JPA je upraveno v dokumentu platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, který řeší tuto problematiku a je také ho možno najít na výše uvedeném internetovém odkazu. K obecnému postupu v případě výskytu infekce COVID-19, který je popsán v předmětném  dokumentu poskytuje Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS Plzeňského kraje“) následující doplňující informace:

Jak se zachovat při výskytu příznaků infekce COVID–19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. na LDR v sezóně 2021:

Podezření na onemocnění COVID – 19 na LDR

 1. Zdravotník tábora vyhodnotí danou situaci a posoudí zdravotní stav nemocného/podezřelého z nákazy a pokud pojme podezření, že by se mohlo jednat o příznaky onemocnění COVID – 19 (tj. zvýšená teplota, kašel dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu, bolesti zad, rýma, bolesti svalů, bolesti kloubů a jiné příznaky) bezodkladně informuje zákonného zástupce dítěte o náhlé změně zdravotního stavu a v rámci předběžné opatrnosti musí zajistit okamžitou izolaci nemocného/podezřelého z nákazy od ostatních účastníků tábora.
 • Zdravotník LDR provede u nemocného/podezřelého z nákazy neinvazivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, v případě pozitivního výsledku:
 •  Musí zdravotník LDR neprodleně telefonicky kontaktovat KHS Plzeňského kraje (viz. uvedené linky zřízené pro tento účel)

Infolinky KHS Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00  podle místa konání LDR,  kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

Domažlice: 373 033 963
Klatovy: 376 370 624
Plzeň-jih a Plzeň-sever: 377 155 200
Plzeň-město: 377 155 106
Rokycany: 371 709 430

Tachov: 374 732 518

Po-Pá-15:00-17:00 , So-Ne-svátky-9:00-14:00

KRIZOVÁ LINKA A EMAIL BUDOU FUNKČNÍ ODE DNE 26. 6. 2021

Krizová linka „tábory“: tel.: 734 834 545
E- mailová adresa pro zasílání tabulky s rizikovými kontakty pro import do systému Daktela a dalších informací: tabory@khsplzen.cz

KRIZOVÁ LINKA A EMAIL BUDOU FUNKČNÍ ODE DNE 26. 6. 2021

 • Musí být dítě stále izolované od ostatních a musí být předáno zákonnému zástupci, který musí tentýž den nebo nejpozději následující den telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře jeho dítěte a ten bezodkladně vystaví E- žádanku RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a zákonný zástupce dítěte se musí tentýž den nebo nejpozději následující den objednat na závazný termín RT – PCR testu u poskytovatele zdravotních služeb, podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Zdravotník LDR provede u nemocného/podezřelého z nákazy neinvazivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, v případě negativního výsledku:

 1. Zdravotník zajistí u nemocné osoby stále izolaci a rozhodne o dalším postupu podle aktuálního zdravotního stavu nemocného po konzultaci s poskytovatelem zdravotní péče.
 • U zdravých osob je nutnost stále sledovat zdravotní stav po dobu 14 dnů a v případě objevení se jakýkoliv z výše uvedených příznaků onemocnění COVID – 19 je nutné kontaktovat ošetřujícího lékaře.
 • Pro účely urychlení epidemiologického šetření bude mít zdravotník LDR připravený seznam všech účastníků LDR ve formátu excelové tabulky s povinnými údaji, které se poté překlopí do systému Daktela,  usnadní tak trasování rizikových kontaktů pozitivních osob viz. příloha tohoto dokumentu, lze ji stáhnout. Důležité je tabulku ponechat ve formátu „xlxs“, jinak nebude naimportována do systému Daktela! V tabulce se musí telefonní číslo uvést bez mezer a poznámek: 000000000 (9 čísel), ne jinak! Taktéž datum kontaktu s pozitivním musí mít přesný formát a to následovně rok- měsíc-den: př. 2020-7-9 nebo den.měsíc.rok: 09.07.2021! Na odběr budou účastníci LDR  podezřelí z nákazy objednáni prostřednictvím systému tzv. Chytrá karanténa, kdy jim bude vystavena E- žádanka na odběr (RT – PCR test) v rozmezí  5.  až 7. den od posledního rizikového kontaktu, nejpozději však 10. den, zákonní zástupci dětí a dospělí budou telefonicky kontaktováni externími pracovníky z call center.

Potvrzený výskyt infekce COVID – 19 na LDR

 1. V případě pozitivního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být KHS Plzeňského kraje neprodleně telefonicky informována (na výše uvedené telefonní infolinky) poté co zdravotníkovi LDR  je rodičem ihned nahlášena tato skutečnost.
 2. V případě potvrzení infekce COVID-19  u účastníka je okamžitě LDR ukončena!  Tento krok tak zamezí dalšímu výskytu a šíření infekčního onemocnění.
 • Zdravotník musí elektronicky zaslat KHS Plzeňského vyplněnou tabulku s rizikovými kontakty v požadovaném formátu, tak jak je popsáno v bodu 1 v oddílu Podezření na onemocnění COVID – 19 na LDR“ na e-mailovou adresu: tabory@khsplzen.cz zřízenou pro tento účel.

Výskyt rizikové osoby bez klinických příznaků, která byla před odjezdem na LDR v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou (např.: rodinní příslušníci apod.) 

 1. Zdravotník LDR musí neprodleně  po obdržení této informace telefonicky kontaktovat KHS Plzeňského kraje (viz. výše uvedené linky zřízené pro tento účel).
 2.  Musí být tato riziková osoba stále izolovaná od ostatních a musí být předána zákonnému zástupci (pokud jde o nezletilou osobu), který musí tentýž den nebo nejpozději následující den telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře jeho dítěte a ten bezodkladně vystaví E- žádanku RT – PCR test V případě pozitivního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být příslušná KHS informována zdravotníkem LDR o této mimořádné události na výše uvedených telefonních linkách
 3. V případě potvrzení infekce COVID-19  u účastníka je okamžitě LDR ukončena!  Tento krok tak zamezí dalšímu výskytu a šíření infekčního onemocnění.

Zdravotník musí elektronicky zaslat KHS Plzeňského vyplněnou tabulku s rizikovými kontakty v požadovaném formátu, tak jak je popsáno v bodu 1 v oddílu Podezření na onemocnění COVID – 19 na LDR“ na e-mailovou adresu: tabory@khsplzen.cz zřízenou pro tento účel.

 • V případě nepotvrzení infekce COVID – 19 u podezřelého účastníka není LDR ukončena, běží dál. Rizikový kontakt se nevrací zpět na LDR, zůstává v tzv. domácí karanténě.

V případě, že se na LDR vyskytne osoba s podezřením na onemocnění COVID – 19 nebo osoba, u které byl zjištěn rizikový kontakt s pozitivně testovanou osobou COVID – 19, je zapotřebí do doby než tato osoba opustí LDR dodržovat následující protiepidemická opatření‘:

 • Zdravotník musí vést řádné záznamy ve zdravotním deníku (např.: k nemocnému/podezřelému z nákazy), zaměří se konfrontací s pacientem na možnou příčinu vyvolání jeho příznaků onemocnění a poznamená si u něho datum objevení prvních příznaků (vylučování viru je možné už 1-2 dny před prvními příznaky onemocnění). V této souvislosti KHS doporučuje také evidovat epidemiologicky významné externí návštěvy v táboře, např. osoby pravidelně zásobující tábor potravinami, déle trvající neodkladné návštěvy v táboře apod.
 • Po celou dobu péče o infekčně nemocné a osoby podezřelé z nákazy používat výše zmiňované OOPP pro zamezení dalšího výskytu a šíření této infekce,
 • Nepoužívat látkové ručníky pouze zajistit jednorázové sušení papírovými utěrky
  a dostatečné množství dezinfekce s plně virucidním účinkem.
 • Vyčlenit samostatné nádobí pro infekčně nemocné a podezřelé osoby z nákazy a zajistit jejich důkladné umytí ve vyhrazeném dřezu nebo lavoru.
 • Zajistit odpad  z infikovaných míst a vzniklý odpad od infekčně nemocných nebo podezřelých z nákazy likvidovat podle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu vzniklého z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS – CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob – viz. příloha a níže ve zkratce:

Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
 • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Odpad, vzniklý ze sebetestování pomocí těchto testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01.

 • Po ukončení LDR pořádající osoba zajistí mimořádný úklid celého zařízení, resp. všech prostor užívaných při konání tábora účinnou dezinfekcí s plně virucidním účinkem.

Příloha: 3x

1x Tabulka ve formátu „xlxs“ pro import rizikových kontaktů

1x Hygienicko – protiepidemická opatření MZ stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

1x Metodické sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu vzniklého z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS – CoV-2