leták SVRAB 2023
Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022
Další informace oddělení HDM
Covid 19 ve školách v rámci Plzeňského kraje

Při výkonu státního zdravotního dozoru oddělení hygieny dětí a mladistvých kontroluje, zda jsou plněny povinnosti, stanovené k ochraně veřejného zdraví:

Usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností daných zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy, sleduje vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.

Plní zejména tyto úkoly:

Plánuje, organizuje, řídí a provádí státní kontrolu ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku včetně učňovských pracovišť a středisek praktického vyučování pod správou středních škol, v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova a vzdělávání se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení;

Kontroluje dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě;

Kontroluje plnění hygienických požadavků na stravování podle § 8 a hygienických požadavků na prostory a provoz podle § 15 zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Plánuje, organizuje, řídí a provádí státní kontrolu v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé;

Hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe;

Podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření;

Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích akcích dětí a mladistvých;

Připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního orgánu,resp. taková stanoviska vydává;

Plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy ve stavebních a kolaudačních řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon,zákon o vodách);

Vydává závazná stanoviska v souladu s § 16 zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině

Řeší podněty obyvatel,orgánů státní správy a samosprávy v problematice fyzikálních faktorů,pokud je jejich zdrojem zařízení v dozorové gesci oddělení hygieny dětí a mladistvých,jakož i ostatní podněty a stížnosti v dozorové gesci, a k tomu účelu provádí nebo zajišťuje provedení hodnocení zdravotních rizik;

Podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek;

Podílí se na místních programech ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých;

Spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu;

Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.